google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - lipiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  -lipiec 2017

   
   

  PN-EN ISO 10297:2014-12/A1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2017

  Butle do gazów -- Zawory do butli -- Specyfikacja i badanie typu

  Zakres

  Wprowadzono zmiany w Rozdziale 1, Podrozdziałach 3.10, 5.2, 5.3, 5.5.2, 5.6.1, 6.1.2, 6.6.1, 6.7.2, 6.8, 6.9, 6.13, Załączniku A, Podrozdziale B.1, Rysunku F.1.

   

  PKN-CEN/TR 16970:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Wytyczne wdrożenia EN 15804

  Zakres

  W niniejszym Raporcie Technicznym podano ogólne wytyczne dla użytkowników EN 15804 i osób przygotowujących uzupełniające Zasady Kategoryzacji Wyrobów (CPR) poprzez:
  - podanie ogólnych zasad stosowania EN 15804 przez Komitety Techniczne CEN dotyczące wyrobów budowlanych (TC wyrobu), w celu zapewnienia spójności między uzupełniającymi PCR opracowanymi przez TC;
  - adresowanie pytań podniesione przez TC wyrobu, producentów i ich podwykonawców, którzy świadczą badania LCA stanowiących podstawę Środowiskowej Deklaracji Wyrobu (EPD) oraz przez operatorów programu EPD, którzy ujmują c-PCR określonych podkategorii w ich rejestrze PCR.

   

  PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków

  Zakres

  Niniejszy Raport Techniczny (TR) został opracowany przez CEN/TC 350/WG 1 i WG 3, w celu przedstawienia jasnego i uporządkowanego poglądu na znaczenie, rzetelność i zasady stosowania wstępnie zdefiniowanych dodatkowych kategorii oddziaływania i związanych wskaźników do oceny środowiskowych właściwości użytkowych obiektów budowlanych, wyrobów budowlanych i materiałów budowlanych.
  W TR opisano kryteria oceny, które są stosowane w celu określenia dla tych kategorii oddziaływań, przydatność wskaźników i metod(-y) obliczania do wprowadzenia do norm EN 15978 i EN 15804 (lub odpowiednio inne normy CEN/TC 350) z uwzględnieniem:
  a) adekwatności do:
  1) środowiska,
  2) obiektów budowlanych,
  3) wyrobów budowlanych, oraz
  4) polityki UE,
  b) pewności i rzetelności pod względem naukowym, oraz
  c) stosowalności metod(-y) oceny oddziaływania.
  Dodatkowe kategorie oddziaływania przeanalizowane w raporcie to:
  - toksyczność dla ludzi i ekotoksyczności,
  - cząstki stałe,
  - zagospodarowanie terenu,
  - różnorodność biologiczna,
  - niedobór wody; oraz
  - promieniowanie jonizujące.
  Ponieważ EN 15978 i EN 15804 są oparte na podejściu uwzględniającym cykl życia, oddziaływanie przeglądanych kategorii, wskaźników i metod jest oparte przede wszystkim na ich potencjalnej przydatności do stosowania w LCA. Jednakże w odniesieniu do niektórych obszarów zainteresowania, gdzie metody LCA mogą nie być wystarczająco niezawodne i rozwinięte, niektóre wskaźniki i metody nieoparte na LCA są również rozpatrzone.
  Ze względu na zakres oceny LCA stosowanej w EN 15804 oraz EN 15978, oddziaływania na użytkowników budynków spowodowane bezpośrednim działaniem szkodliwych emisji nie są objęte zakresem niniejszym TR. To jest zakresem CEN/TC 351. Ważne informacje związane z tym aspektem znalezione w trakcie opracowywania niniejszego TR są jednak podane w TR.
  Niepewność jest ważnym zagadnieniem w LCA. W ramach niniejszego raportu rozważona została ogólna ocena niepewności związanej z modelu oceny oddziaływania. Jednakże TR nie określa maksymalnego poziomu niepewności, który należy uwzględnić w kontekście norm CEN: EN 15804 i EN 15978, nie podaje również dokładnych danych dotyczących niepewności.
  Załącznik A niniejszego raportu zawiera opis wariantów, które mogą zostać rozważone przy włączeniu wybranych kategorii/wskaźników oddziaływania w normach EN 15978 i EN 15804.
  W TR rozpatrzono i wzięto pod uwagę:
  - pracę wykonaną przez Komisję Europejską i Wspólne Centrum Badawcze (EC-JRC) w opracowaniu zaleceń International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook Recommendations,
  - inne raporty i opracowania naukowe w zakresie metod i oceny zastosowania wskaźników,
  - ustalenia ze szczególnych działań związanych z tą pracą, takich jak warsztat CEN/TC 350, który odbył się w Brukseli w dniach 24-25 czerwca 2014 r.

   

  PN-EN 15459-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska podaje metodę obliczania systemów grzewczych i innych systemów związanych z zapotrzebowaniem i zużyciem ciepła przez budynki w aspekcie ekonomicznym. W normie podano podstawowe zasady i terminologię.
  Podstawowe punkty normy obejmują:
  - definicje i rodzaje kosztów, które powinny być uwzględnione do obliczeń ekonomicznych możliwych oszczędności w budynkach;
  - dane wymagane do określenia kosztów, które muszą być uwzględnione;
  - metodę(y) obliczeń;
  - przedstawianie wyników studium ekonomicznego.
  Norma niniejsza stanowi część metody obliczania charakterystyki ekonomicznej oszczędności w budynkach (np. izolacji, lepszej wydajności systemów wytwarzania i rozdziału, efektywnego oświetlenia, źródeł odnawialnych, połączonego wytwarzania ciepła i energii...).
  W zakresie tej części znajdują się:
  - wymagane wielkości wejściowe;
  - wymagane wielkości wynikowe;
  - formuły obliczeniowe;
  - wpływ rodzaju systemów energetycznych na charakterystykę energetyczną budynku.
  UWAGA 1: Norma ta jest weryfikacją EN 15459:2007. Weryfikacja została przygotowana zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi optymalizacji kosztu. Weryfikacja obejmuje definicję kosztu zwrotu i włączenie kosztu przekonstruowania budynku. Pominięto metodę przedstawiania rocznych kosztów.
  * Forma udostępnienia

   

  PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono działania operacyjne, ogólne alarmowanie, wykrywanie i diagnostykę usterek, sprawozdawczość, monitorowanie, funkcje zarządzania energią, blokady funkcjonalne i optymalizacje podejmowane w celu ustawienia i utrzymania charakterystyki energetycznej budynków.
  W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
  UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.