google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 15.02.2019
  1 USD
  3.8326
  -0.019
  1 EUR
  4.3243
  -0.0151
  1 CHF
  3.8081
  -0.0101
  1 GBP
  4.9104
  -0.0325
  1 RUB
  0.0575
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - czerwiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

  - czerwiec 2018

   

  PN-EN ISO 11363-1:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Butle do gazów -- Gwinty stożkowe 17E i 25E do podłączania zaworów do butli do gazów -- Część 1: Specyfikacja

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymiary i tolerancje dla gwintów stożkowych o średnicy nominalnej 17,4 mm (oznaczonych 17E) i 25,8 mm (oznaczonych 25E) służących do podłączania zaworów do butli do gazów.

  Norma nie obejmuje wymagań dla połączenia w zakresie:
  - wytrzymałości mechanicznej,
  - szczelności gazowej i
  - możliwości wielokrotnych operacji montażu i demontażu.

  Kontrola za pomocą sprawdzianów jest objęta normą ISO 11363-2.

   

  PN-EN 12977-4:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 4: Metody badania wydajności słonecznych zbiorników dwusystemowych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano metody określania wydajności zbiorników magazynowych, które są przeznaczone do stosowania w małych systemach budowanych na zamówienie jak określono w EN 12977-1:2018.

  Zbiorniki badane zgodnie z niniejszym dokumentem są powszechnie stosowane w słonecznych instalacjach dwusystemowych. Ponadto, również może być oszacowywana wydajność cieplna wszystkich innych zbiorników z wodą, jako medium magazynującym (np. dla systemów z pompami ciepła), według metod badań podanych w niniejszym dokumencie.
  Niniejszy dokument ma zastosowanie do zbiorników dwusystemowych o pojemności nominalnej do 3 000 l i bez wbudowanych palników.

  UWAGA Niniejszy dokument w dużym stopniu oparty jest na odsyłaczach do EN 12977-3:2018.

   

  PN-EN 12977-5:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 5: Metody badania wydajności wyposażenia sterującego

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano metody określania osiągów wyposażenia sterującego. Ponadto niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące dokładności, trwałości i niezawodności wyposażenia sterującego.

  Badania opisane w niniejszym dokumencie ograniczają się do elementów uruchamianych elektrycznie, dostarczanych wraz z systemem lub dla systemu, przez końcowego dostawcę. Dla celów niniejszego dokumentu wyposażenie kontrolne i sterujące dla słonecznych systemów grzewczych oraz podgrzewaczy pomocniczych, jeżeli są one częścią tego systemu, powinno ograniczać się do:
  a) Sterowników takich, jak:
  1)zegarów systemowych, urządzeń zegarowych i liczników;
  2)termostatów różnicowych;
  3)sterowników wielofunkcyjnych.
  b) Czujników takich, jak:
  1)czujniki temperatury;
  2) czujników natężenia promieniowania (dla promieniowania krótkofalowego);
  3)czujników ciśnienia;
  4)czujników poziomu;
  5) przepływomierzy;
  6) ciepłomierzy.
  c) Aktuatorów takich, jak:
  1)pompy;
  2)cewki i zawory mechaniczne;
  3)przekaźniki.
  d) Kombinacje sterowników, czujników i aktuatorów wymienionych powyżej.

  Dodatkowym celem procedur opisanych w niniejszym dokumencie jest weryfikacja algorytmów procesu regulacji, i uwzględniając dokładność czujników, do określenia parametrów sterujących. Dodatkowo, dla zweryfikowania funkcjonowania sterowników, ich wyposażenia i aktuatorów, określone parametry mogą być wykorzystane w systemie symulacji numerycznej.

  Zazwyczaj anody elektryczne nie są częścią wyposażenia sterującego i nie są regulowane przez układ sterujący. Nie mniej, ponieważ są one urządzeniami elektrycznymi, anody elektryczne są uwzględnione w niniejszym dokumencie.

  Niniejszy dokument jest obowiązujący dla wyposażenia sterującego słonecznych systemów grzewczych przeznaczonych do przygotowania gorącej wody i/lub ogrzewania pomieszczeń. Jeżeli system słoneczny jest podłączony lub jest częścią konwencjonalnego systemu grzewczego, jego ważność jest rozszerzona na cały system. W połączeniu z normami EN 12976-1:2017, EN 12976-2:2017 jak również EN 12977-1:2018, EN 12977-2:2018, EN 12977-3:2018 i EN 12977-4:2018 niniejszy dokument ma zastosowanie do:
  e) słonecznych systemów grzewczych wykonywane fabrycznie,
  f) małych słonecznych systemów grzewczych wykonywanych na zamówienie,
  g) dużych słonecznych systemów grzewczych wykonywanych na zamówienie,
  h) pomocniczych systemów grzewczych stosowanych w połączeniu z e), f) i g).

   

  PN-EN 12480:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2018

  Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono zakresy, budowę, parametry, charakterystykę wyjściową i badania gazomierzy rotorowych (zwanych dalej gazomierzami RD lub po prostu gazomierzami) do pomiaru objętości gazu.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do gazomierzy rotorowych stosowanych do pomiaru objętości gazów palnych co najmniej 1 szej, 2 giej i 3 ciej rodziny gazów, których skład jest określony w EN 437:2003+A1:2009, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do i włącznie z 20 bar ponad ciśnienie otoczenia oraz zakresem temperatury gazu co najmniej
  -10 °C do + 40 °C.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do liczników, które są instalowane w miejscach z drganiami i uderzeniami o małym znaczeniu (M1) oraz w

  — zamkniętych pomieszczeniach (w budynkach i poza budynkami z osłoną, jak określono przez producenta) o wilgotności kondensującej i niekondensującej
  lub, jeśli określono przez producenta,
  — otwartych (poza budynkami i osłonami) z wilgotnością kondensującą i z wilgotnością niekondensującą;
  oraz w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych (klasa E1 i E2). Normy te odnoszą się do liczników mechanicznych z indeksem mechanicznym, urządzenia elektroniczne nie są objęte niniejszą normą.

  Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej normie:
  — wszystkie stosowane ciśnienia są nadciśnieniami;
  — wszystkie wielkości wpływające, poza będącą w trakcie badań, są utrzymywane jako wartości względnie ustalone przy ich wartościach odniesienia.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy gazomierzy o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS i objętości V mniejszej niż 6 000 bar•litry lub wyniku PS i DN mniejszego niż 3 000 bar.

  Niniejsza Norma Europejska może być stosowana z oboma wzorcami zatwierdzenia i jednostkowymi badaniami licznika. Tabele odniesienia są podane w:
  — Załączniku A do badań, które mają być przeprowadzone dla zatwierdzenia wzorca
  — Załączniku B dla jednostkowych badań licznika.

  Niektóre części niniejszej normy obejmują liczniki tylko z indeksem mechanicznym.

  Ta filozofia ryzyka przyjęta w niniejszej normie jest oparta na analizie zagrożeń, w tym ciśnienia. Niniejsza norma dotyczy zasad mających na celu eliminację lub zmniejszenie zagrożeń. Gdy zagrożenia te nie mogą być wyeliminowane określone są odpowiednie środki ochrony.

   

  PN-EN 12261:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Gazomierze -- Gazomierze turbinowe

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano warunki dokonywania pomiaru, wymagania i badania dotyczące budowy, działania i bezpieczeństwa osiowych klasy 1,0 i promieniowych gazomierzy turbinowych wyposażonych w liczydła mechaniczne, zwanych dalej gazomierzami, mających przyłącza do rurociągów w celu pomiaru przepływającego gazu.

  Niniejszy dokument dotyczy gazomierzy turbinowych do pomiarów objętości paliw gazowych z 1 i 2 rodziny gazów, których skład jest określony w normie EN 437, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 420 bar i strumieniach gazu w warunkach pomiaru do 25 000 m³/h oraz w zakresie temperatur gazu co najmniej 40 K oraz dla środowiska o temperaturze otoczenia co najmniej 50 K.

  Niniejszy dokument dotyczy gazomierzy, które są zainstalowane w miejscach z wibracjami i wstrząsami o niewielkim natężeniu oraz w
  - miejscach zamkniętych (wewnątrz lub na zewnątrz z ochroną określoną przez producenta) z kondensacją lub bez kondensacji wilgoci
  lub, jeżeli jest to określone przez wytwórcę,
  - miejscach otwartych (na zewnątrz bez jakiejkolwiek osłony) z kondensacją wilgoci lub bez kondensacji wilgoci i w miejscach gdzie występują zaburzenia elektromagnetyczne.

  Jeżeli nie wyszczególniono inaczej w niniejszym dokumencie, to:
  - wszystkie ciśnienia uznawane są jako nadciśnienia;
  - wszystkie czynniki wpływające, oprócz tych w badaniu, są utrzymywane na relatywnie stałym poziomie dla ich wartości odniesienia.

   

  PN-EN 50291-1:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-06-2018

  Wykrywacze gazu -- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania dotyczące budowy, badań oraz parametrów metrologicznych i funkcjonalnych elektrycznych wykrywaczy tlenku węgla przystosowanych do pracy ciągłej w pomieszczeniach domowych. Celem jest wykrywanie uszkodzonych urządzeń na paliwa kopalne i stałe, aby można było je naprawić lub wymienić. Zadaniem tej normy nie jest monitorowanie niskich poziomów CO w celach zdrowotnych. Opisano urządzenia zasilane z sieci energetycznej oraz z baterii. Opisane urządzenia przeznaczone są do ostrzegania o alarmującym poziomie CO, pozwalając mieszkańcowi zareagować zanim zostanie narażony na znaczące zagrożenie.

  Dodatkowe wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w pojazdach rekreacyjnych i podobnych pomieszczeniach określono w EN 50291-2.

  UWAGA 1 EN 50291-1 ma zastosowanie dla pojazdów – karawanów wakacyjnych.

  W niniejsza Normie Europejskiej określono dwa typy urządzeń:
  — typ A – zapewniający alarm wizualny i dźwiękowy oraz transmitujący sygnał wyjściowy, pozwalający na pośrednie lub bezpośrednie uruchomienie wentylacji lub innego urządzenia pomocniczego;
  — typ B – zapewniający wyłącznie alarm wizualny i dźwiękowy.
  UWAGA 2 Oba typy urządzeń typ A oraz typ B mogą być między sobą łączone.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do:
  — wykrywania gazów palnych innych niż tlenek węgla (patrz EN 50194-1);
  — wykrywania CO w instalacjach przemysłowych (patrz EN 45544-1, EN 45544-2 i EN 45544-3) lub pomieszczeniach handlowych;
  — pomiaru zawartości CO związanego z wykrywaniem dymu i pożaru;
  — pomiaru zawartości CO w parkingach samochodowych i w tunelach.

   

  PN-EN 12309-2:2015-09 - wersja polska

  Data publikacji: 26-06-2018

  Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo

  Zakres

  1.1 Zakres normy wieloczęściowej EN 12309
  Urządzenia objęte niniejszą normą stanowią pojedyncze urządzenia lub kombinację z:
  ― zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką;
  ― zasilaną gazem sorpcyjną chłodziarką/ogrzewaczem;
  ― zasilaną gazem sorpcyjną pompą ciepła.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń tylko wtedy, gdy są one stosowane do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń z odzyskiwaniem ciepła lub bez jego odzyskiwania.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń mających systemy spalinowe typu B i C (zgodnie z CEN/TR 1749) i urządzeń przeznaczonych do instalowania na zewnątrz. EN 12309 nie dotyczy klimatyzatorów, lecz tylko urządzeń, które mają:
  ― zintegrowane palniki sterowane w pełni systemem automatycznego sterowania palnikiem;
  ― zamknięty system układu czynnika chłodniczego, w którym czynnik chłodniczy nie ma bezpośredniego kontaktu z chłodzoną lub ogrzewaną wodą lub powietrzem;
  ― środki mechaniczne wspomagające transport powietrza do spalania i/lub spalin.

  Powyższe urządzenia mogą mieć jedną lub więcej funkcji pierwotnych lub wtórnych (np. odzyskiwanie ciepła - patrz definicje w EN 12309-1:2014). W przypadku jednostek składanych (zawierających kilka części), niniejsza norma dotyczy tylko takich, które są konstruowane i dostarczane jako kompletny zestaw.

  Urządzenia mające skraplacz chłodzony powietrzem i odparowującą zewnętrzną dodatkową wodą nie są objęte niniejszą Normą Europejską.

  Instalacje stosowane w przemysłowych procesach grzewczych i/lub chłodniczych nie wchodzą w zakres niniejszych norm.

  UWAGA Wszystkie symbole zawarte w niniejszym tekście są stosowane niezależnie od użytego języka.

  1.2 Zakres niniejszej Części 2 EN 12309

  Niniejsza część EN 12309 dotyczy bezpieczeństwa napędzanych gazem sorpcyjnych pomp ciepła, zdefiniowanych w EN 12309-1. Niniejszą Normą Europejską objęto jedynie typy B12 do instalowania na zewnątrz, B13 do instalowania na zewnątrz, B22 do instalowania na zewnątrz, B23 do instalowania na zewnątrz, a także C12 i C13 oraz C32 i C33.

   

  PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Wprowadzono zmiany w Rozdziałach 1, 2, 3, w Załącznikach A, B, X, w Załączniku ZA, w Bibliografii.

  Wprowadzono nowy Rozdział 6.

   

  PN-EN 13445-3:2014-11/A4:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie

  Zakres

  Zmieniono Podrozdział 9.7.2.4.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.