google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Kursy walut 21.03.2019
  1 USD
  3.7581
  -0.0186
  1 EUR
  4.2870
  0.0006
  1 CHF
  3.7849
  0.0068
  1 GBP
  4.9503
  -0.0452
  1 RUB
  0.0590
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Pellet drzewny jako źródło energii cieplnej dla Twojego domu!

  Zbliża się sezon zimowy. Warto więc odpo­wiednio wcze­śnie zadbać o opał, który posłuży do ogrza­nia naszego domu. Na rynku możemy zna­leźć kilka rodza­jów paliw grzew­czych.

  Zbliża się sezon zimowy. Warto więc odpo­wiednio wcze­śnie zadbać o opał, który posłuży do ogrza­nia naszego domu.

  Pellet drzewny jako źródło energii cieplnej dla Twojego domu!
  Na rynku możemy zna­leźć kilka rodza­jów paliw grzew­czych. Pod­czas kupna należy zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na to, jaki rodzaj opału będzie odpo­wiedni dla urzą­dze­nia grzew­czego, który posia­damy. Jeśli ser­cem naszej insta­la­cji grzew­czej jest np. kocioł na bio­pa­liwa stałe rozdrobnione, to dobrym rozwiązaniem będzie zakup pel­letu drzewnego. Jaki rodzaj pel­letu drzew­nego powin­ni­śmy wybrać?

  Czym jest i jak wytwa­rzany jest pel­let?

  Pel­let jest to mate­riał opa­łowy wystę­pu­jący w for­mie gra­nu­latu. Gra­nu­lat ten powstaje poprzez spra­so­wa­nie pod wyso­kim ciśnie­niem odpo­wiedniego surowca orga­nicz­nego. Naj­bar­dziej popu­lar­nym rodza­jem pel­letu, który jest wyko­rzy­sty­wany w gospo­dar­stwach domo­wych jest pel­let drzewny. Surow­cem do wytwa­rza­nia pel­letu drzew­nego są zazwy­czaj odpady drzewne takie jak tro­ciny, zrębki czy wióry, które naj­pierw są pod­da­wane susze­niu. Potem nastę­puje roz­drab­nia­nie surowca i jego zagęsz­cza­nie, a w kolej­nych eta­pach tło­cze­nie na spe­cjal­nych matry­cach. Ostat­nim eta­pem tego pro­cesu jest chło­dze­nie. Tak wytwo­rzony pel­let drzewny prze­cho­wuje się w wor­kach o róż­nej obję­to­ści.

  Naj­wyż­szej jako­ści pel­let powstaje z czy­stej tro­ciny igla­stej. Zwią­zane jest to m.in. z tym, że tak wyse­lek­cjo­no­wany mate­riał zawiera około 30% ligniny. Lignina to zwią­zek che­miczny, który jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym spo­iwem, a jego odpo­wiednia ilość niwe­luje koniecz­ność doda­wa­nia do surow­ców sztucz­nego lepisz­cza. Jeśli dodat­kowo taki pel­let będzie się cha­rak­te­ry­zo­wał bar­dzo niską wil­got­no­ścią (poni­żej 5%) i bar­dzo małą zawar­tością siarki (0,01%), to śmiało możemy powie­dzieć, że wybra­li­śmy pel­let naj­wyż­szej jako­ści. Ten rodzaj pel­letu jest więc bar­dzo eko­lo­giczny, a jed­no­cze­śnie może mieć wysoką war­tość opa­łową (około 19 MJ/kg). Taki wła­śnie pel­let może­cie kupić w skle­pie inter­ne­to­wym distri­park.com.

  Pellet drzewny jako źródło energii cieplnej dla Twojego domu!

  Jak spraw­dzić czy pel­let jest dobrej jako­ści?

  Ze wzglę­dów eko­lo­gicznych i finan­so­wych bar­dzo ważne jest, aby wybrać pel­let dobrej jako­ści. Pel­let drzewny dopusz­czony do sprze­daży musi speł­niać okre­ślone normy. Poza nor­mami ist­nieją rów­nież cer­ty­fi­katy, które są wyda­wane przez nie­za­leżne jed­nostki cer­ty­fi­ku­jące. Posia­da­nie takich cer­ty­fi­ka­tów, w prze­ci­wień­stwie do norm, nie jest obo­wiąz­kowe.

  Normy i cer­ty­fi­katy sta­wiają okre­ślone wyma­ga­nia pel­letom drzew­nym, dzięki czemu możemy być pewni, że kupu­jemy towar dobrej jako­ści. Jeśli jed­nak nie ufamy „papie­ro­wym” zapew­nie­niom pro­du­cen­tów, sami możemy spraw­dzić jakość pel­letu. Na szczę­ście nie potrze­bu­jemy do tego celu spe­cja­li­stycz­nego sprzętu labo­ra­to­ryj­nego. Pel­let dobrej jako­ści będzie się cha­rak­te­ry­zo­wał nastę­pu­ją­cymi wła­ści­wo­ściami fizycz­nymi:
  1. Jego powierzch­nia będzie gładka i błysz­cząca, a struk­tura zbita i pozba­wiona pęk­nięć
  2. Po wrzu­ce­niu do wody będzie tonął
  3. Będzie zawie­rał nie­wielką ilość pyłu
  4. Pod­czas spa­la­nia wyczu­jemy nor­malny zapach palo­nego drewna
  5. Po spa­le­niu wygene­ruje nie­wielką ilość popiołu (6–10 kg popiołu na tonę pel­letu)
  6. Posiada jasny kolor przy­po­mi­na­jący kolor drewna

  Jeśli pel­let posiada domieszki innych niż drewno zapa­chów lub pozo­sta­wia po sobie dużo popiołu może to świad­czyć o obec­no­ści sztucz­nych sub­stan­cji takich jak np. farby czy lakiery. Jeśli pel­let roz­pada się w dło­niach, a jego struk­tura odbiega od przed­sta­wio­nej powy­żej, być może ma zbyt dużą wil­got­ność.

  Rodzaje pel­letu drzew­nego

  Ist­nieje kilka kry­te­riów podziału pel­letu drzew­nego. Pierw­szym z nich może być wykorzystanie, a więc podział na pel­let drzewny prze­zna­czony dla prze­my­słu i pel­let prze­zna­czony do użytku domo­wego. Ten pierw­szy jest nieco więk­szy i posiada gor­sze para­me­try fizy­ko­che­miczne. Jest rów­nież tań­szy, ale nie nadaje się do użytku domo­wego. Sto­su­jąc taki pel­let w domo­wych warun­kach nara­żamy się na róż­nego rodzaju usterki naszej insta­la­cji grzew­czej. Dla­tego pamię­tajmy, żeby w naszych domach sto­so­wać pel­let przy­sto­so­wany do spa­la­nia w domo­wych pie­cach i kotłach. Pel­let drzewny możemy podzie­lić rów­nież na pel­let pocho­dzący z roślin liścia­stych, igla­stych, egzo­tycz­nych, a także ich mie­sza­nek. W Pol­sce naj­po­pu­lar­niej­szym rodza­jem jest pel­let z roślin igla­stych.

  Zalety wyko­rzy­sta­nia pel­letu jako źró­dła ener­gii ciepl­nej

  Pel­let to obec­nie jedno z naj­bar­dziej eko­lo­gicznych paliw. Przyj­muje się, że pod­czas pale­nia pel­letem nie wpro­wa­dzamy do atmos­fery dodat­ko­wych ilo­ści dwu­tlenku węgla. Ta teza opiera się na tym, iż spa­lamy paliwo pocho­dze­nia roślin­nego. Rośliny w pro­cesie foto­syn­tezy pobie­rają dwu­tle­nek węgla, który już znaj­duje się w atmos­fe­rze, a my poprzez pro­ces spa­la­nia „odda­jemy” go z powro­tem do atmos­fery. Można więc przy­jąć, że koń­cowy bilans CO2 jest równy lub nawet mniej­szy od zera.

  Jeśli dodat­kowo weź­miemy pod uwagę fakt, że spa­la­nie pel­letu gene­ruje nie­wielką ilość sub­stan­cji ubocz­nych (a i te można wyko­rzy­stać jako nawóz), a sam pel­let zali­cza się do odna­wial­nych źró­deł ener­gii, to możemy stwier­dzić, iż jest to naj­bar­dziej eko­lo­giczny opał z jakim możemy mieć do czy­nie­nia. Inną zaletą jest fakt, iż kotły i piece do spa­la­nia pel­letu mogą być prak­tycz­nie bez­ob­słu­gowe, a przy odpo­wiedniej eks­plo­ata­cji także pra­wie bez­a­wa­ryjne. Jedyną rze­czą, o któ­rej należy pamię­tać jest uzu­peł­nia­nie zbior­nika z pali­wem. Wcze­śniej trzeba zadbać o odpo­wiedni roz­ruch naszego urzą­dze­nia grzew­czego. Koszt zakupu piecu na pellet nie jest niski, ale zapewnia on kom­fort użyt­ko­wa­nia, idący w parze z eko­lo­gią i ekonomicznością.

  Pellet drzewny jako źródło energii cieplnej dla Twojego domu!

  Do czego jesz­cze można go wyko­rzy­stać?

  Każdy zna pod­sta­wowe zasto­so­wa­nie pel­letu jako paliwa do kotłów czy pie­ców znaj­du­ją­cych się w naszych domach. Jed­nak pel­let znaj­duje zasto­so­wa­nie nie tylko w małych gospo­dar­stwach domo­wych. Ten gra­nu­lat spraw­dza się rów­nież jako pod­ściółka dla koni czy doda­tek dla cho­mi­ków. Na zacho­dzie uży­wany jest także w loka­lach gastro­no­micz­nych np. piz­ze­riach jako paliwo do pie­ców.  Pel­let drzewny znaj­duje zasto­so­wa­nie rów­nież w prze­my­śle, choć w tym przy­padku czę­sto wyko­rzy­stuje się pel­let nieco gor­szej jako­ści lub pel­let ze słomy np. rze­pa­ko­wej.

  Dodat­kową korzy­ścią sto­so­wa­nia przez zakłady prze­my­słowe pel­letu jest ogra­ni­cze­nie emi­sji spa­lin, które pod­czas spa­la­nia paliw są emi­to­wane do atmos­fery, co korzyst­nie wpływa na jej stan. Ostat­nim zasto­so­wa­niem tego rodzaju bio­pa­liwa jest tak wła­ści­wie to, co zostaje po jego spa­le­niu, a więc popiół. Pod­czas spa­la­nia pel­letu nie powstaje go bar­dzo dużo (co jest jego kolejną, nie­wąt­pliwą zaletą), ale to co pozo­sta­nie, ide­al­nie spraw­dzi się jako nawóz mine­ralny do naszego ogródka. Popiół pozo­sta­jący po spa­le­niu pel­letu podnosi pH gleby, dla­tego korzyst­nie wpły­nie na roz­wój roślin, które pre­fe­rują gleby zasa­dowe.

  Gdzie opłaca się zaku­pić pel­let drzewny?

  Na prze­strzeni ostat­nich lat pel­let stał się pali­wem dość łatwo dostęp­nym. Dzięki rosną­cemu popy­towi zaczął być pro­du­ko­wany na coraz szer­szą skalę. Obec­nie pel­let możemy bez pro­blemu kupić nawet w skle­pach inter­ne­to­wych. Takie roz­wią­za­nie jest wygodne, ale i korzyst­ne finan­sowo. Jeśli myślimy o zaku­pie tego paliwa grzewczego, warto wybrać sklep, który ofe­ruje pel­let w atrak­cyj­nych cenach, a sama dostawa prze­biega bez­pro­ble­mowo. Przy­kła­dem takiego sklepu jest distri­park.com, który ofe­ruje pellet najwyższej jakości. Możemy wybie­rać spo­śród pel­le­tów o róż­nych wła­ści­wo­ściach fizycz­nych czy gra­ma­tu­ro­wych, dzięki czemu znajdziemy produkt, który będzie idealny dostosowany do naszych preferencji.

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.