google

  ogrzewanie, koty co, pompy ciepa

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomoci o nowociach w brany
  Podaj imi i nazwisko:
  Twj adres email:
   
  Zamw czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasigu km

  • Wyniki wyszukiwania - Produkty

  1
  Armaflex Protect
  Ochrona przeciwpoarowa
  KOMPLETNA OCHRONA PRZECIWOGNIOWA I ELASTYCZNA IZOLACJA W JEDNYM DLA KONTROLI KONDENSACJI W PRZEPUSTACH INSTALACYJNYCH
  Z now izolacj Armaflex® Protect przepusty instalacyjne dla niepalnych jak i palnych rur mog by oddzielone atwiej ni kiedykolwiek. Zarówno w stropach jak i cianach zabudowy sztywnej oraz podatnej, Armaflex® Protect gwarantuje odporno ogniow na najwyszym poziomie we wszystkich elementach strukturalnych bez koniecznoci angaowania jakichkolwiek skomplikowanych rodków.  Stosujc Armaflex® Protect, przestrze wokó rury moe by wypeniona konwencjonaln zapraw murarsk. Dziki temu nic nie stoi na przeszkodzie sprawnej realizacji zada budowlanych.
  Dziki efektowi pcznienia, w przypadku wystpienia poaru nowy Armaflex® Protect mona zastosowa w celu bezpiecznego oddzielenia przepustów nie tylko w instalacjach miedzianych, ze stali nierdzewnej czy te eliwnych, ale równie w przypadku zastosowania palnych wielowarstwowych rur z tworzyw sztucznych instalacji wodocigowej takich jak PE, PE-HD, PP czy PVC. Armaflex® Protect jest komponentem systemu wspópracujcym ze wszystkimi elastomerycznymi materiaami izolacyjnymi Armaflex® jak równie klejami Armaflex® 520.
  Uwaga: Brak wymaga co do minimalnych odstpów w przypadku zastosowania Armaflex® Protect - wszystkie rury mog by montowane z zerowym dystansem.
  Cechy szczególne
  jedno rozwizanie do zastosowa cieplnych i chodniczych
  dla rur stalowych, miedzianych i plastikowych
  nadaje si zarówno do cian zabudowy podatnej, sztywnej oraz stropów
  szybki i atwy monta
  odporno ogniowa EI do 120 minut zgodnie z EN13501
  nadaje si do stosowania ze wszystkimi produktami izolacyjnymi Armaflex®
  zapewnia redukcj haasu strukturalnego budynku
  ...
  Karta produktu »
  Armacell Poland Sp. z o.o. ul. Targowa 2 , 55-300 woj. dolnolskie

  Armaflex Protect

  Ochrona przeciwpoarowa KOMPLETNA OCHRONA PRZECIWOGNIOWA I ELASTYCZNA IZOLACJA W JEDNYM DLA KONTROLI KONDENSACJI W PRZEPUSTACH INSTALACYJNYCH Z now izolacj Armaflex® Protect przepusty instalacyjne dla niepalnych jak i palnych rur mog by ...
  AF/Armaflex
  Izolacje techniczne
  ELASTYCZNA IZOLACJA O REWOLUCYJNYCH WACIWOCIACH, NA RYNKU OD PONAD 40 LAT, WYSOCE CENIONA PRZEZ PROFESJONALISTÓW
  AF/Armaflex® to profesjonalna elastyczna izolacja techniczna trwale i niezawodnie zapobiegajca kondensacji pary wodnej na instalacji. Jej unikalna mikrostruktura komórkowa czyni ten materia wyjtkowo atwy w montau. Optymalna kombinacja bardzo niskiego wspóczynnika przewodzenia ciepa oraz wyjtkowo wysokiej odpornoci na dyfuzj pary wodnej ogranicza straty energii w dugim okresie czasu oraz redukuje ryzyko wystpienia korozji pod warstw izolacji.
  System ochrony mikrobiologicznej MICROBAN® oraz wysoka klasa reakcji na ogie (B/BL-s3, d0) czyni AF/Armaflex® idealnym materiaem do zastosowa zarówno w budynkach uytecznoci publicznej jak i na instalacjach w zakadach przemysowych, szczególnie brany spoywczej i farmaceutycznej. Rodzina izolacji AF/Armaflex® oferuje kompletne, systemowe rozwizanie dla rónych obszarów zastosowa.
  Cechy szczególne
  Wysoka odporno materiau na przenikanie pary wodnej ograniczajca ryzyko korozji pod warstw izolacji (CUI)
  Najwysza trwao i niezawodno systemu w poczeniu z Armafix® AF i klejami systemowymi
  Bardzo niski i trway w czasie wspóczynnik przewodzenia ciepa
  Microban® - system ochrony mikrobiologicznej izolacji ograniczajcy wzrost bakterii i grzybów
  Otuliny samoprzylepne z ukonym czeniem poprawiajcym trwao klejenia
  Euroklasa ogniowa B/BL-s3, d0 dla caego zakresu produktów
  Produkt posiadajcy certyfikaty FM oraz UL
   
  ...
  Karta produktu »
  Armacell Poland Sp. z o.o. ul. Targowa 2 , 55-300 woj. dolnolskie

  AF/Armaflex

  Izolacje techniczne ELASTYCZNA IZOLACJA O REWOLUCYJNYCH WACIWOCIACH, NA RYNKU OD PONAD 40 LAT, WYSOCE CENIONA PRZEZ PROFESJONALISTÓW AF/Armaflex® to profesjonalna elastyczna izolacja techniczna trwale i niezawodnie zapobiegajca kondensac...
  Armaflex ACE
  Izolacje techniczne
  WSZECHSTRONNA IZOLACJA DO WIELU ZASTOSOWA
  Armaflex® ACE to izolacja na bazie kauczuku syntetycznego cechujce si wysok odpornoci na dyfuzj pary wodnej, nisk przewodnoci ciepln oraz wyjtkow elastycznoci. Dziki swoim waciwociom sta si cenion przez klientów izolacj do zastosowa w instalacjach przemysowych oraz chodnictwie i klimatyzacji. Armaflex® ACE jest przyjazny dla wykonawców, nie wymaga specjalnych narzdzi, daje si w bardzo atwy sposób klei, gwarantujc trwae i szczelne poczenia. Zdolno do zachowania bardzo dobrych parametrów w dugim okresie czasu przyczynia si do wydatnego zmniejszenia kosztów eksploatacji instalacji oraz redukcj iloci emitowanego CO2 do rodowiska.
  Cechy szczególne
  bardzo elastyczne izolacje kauczukowe do wielu zastosowa
  optymalny zakres produktów dla wikszoci instalacji
  niski i trway w czasie wspóczynnik przewodzenia ciepa
  materia przyjazny dla wykonawców, nie wymaga specjalnych narzdzi
  Euroklasa ogniowa D/DL-s3, d0 dla caego zakresu produktów
  ...
  Karta produktu »
  Armacell Poland Sp. z o.o. ul. Targowa 2 , 55-300 woj. dolnolskie

  Armaflex ACE

  Izolacje techniczne WSZECHSTRONNA IZOLACJA DO WIELU ZASTOSOWA Armaflex® ACE to izolacja na bazie kauczuku syntetycznego cechujce si wysok odpornoci na dyfuzj pary wodnej, nisk przewodnoci ciepln oraz wyjtkow elastycznoci. Dzi...
  Przewody elastyczne typu FLEX
  Elastyczne przewody o przekroju okrgym powstaj w wyniku spiralnego zwijania wyprofilowanej tamy aluminiowej czonej ze sob potrjnym zamkiem zakadkowym.

  Pakowanie: Odcinki 3mb, cinite do 1000 -1300mm.
  Stopie elastycznoci: Minimalny promie zagicia przewodu jest rzdu ptora rednicy (R=1,5 D)
  Zakres temperatury: Od -30C do +250C Maksymalna wilgotno: 95 %
  Dozwolone cinienie statyczne: 2000 Pa Dozwolone podcinienie statyczne: 1000 Pa
  Prdkoci przepywu:
  - Zalecana prdko eksploatacyjna do 7 m/s
  - Maksymalna prdko przepywu do 25 m/s
  Odporno ogniowa: niepalny Aprobata techniczna: AT/2001-05-36
  ...
  Karta produktu »
  AMPAR - SILESIA Sp. z o.o. ul. Towarowa11, 43-190 woj. lskie

  Przewody elastyczne typu FLEX

  Elastyczne przewody o przekroju okrgym powstaj w wyniku spiralnego zwijania wyprofilowanej tamy aluminiowej czonej ze sob potrjnym zamkiem zakadkowym.• Pakowanie: Odcinki 3mb, cinite do 1000 -1300mm.• Stopie elastycznoci: Min...
  Armaflex ACE Plus
  Izolacje techniczne
  ARMAFLEX® - TECHNOLOGIA GODNA ZAUFANIA
  Armaflex® ACE Plus to elastyczna izolacja kauczukowa wyznaczajca nowe standardy. Armaflex® ACE Plus oferuje sprawdzon i potwierdzon przez niezalene instytuty euroklas ogniow oraz speniajce wymogi polskiego prawa waciwoci izolacyjne. Armaflex® ACE Plus to izolacja na bazie kauczuku syntetycznego zabezpieczajca przed kondensacj pary wodnej na instalacjach klimatyzacyjnych, chodniczych i wentylacyjnych. Armaflex® ACE Plus znakowany jest znakiem CE, co oznacza, e spenia wymogi Zharmonizowanej Europejskiej Normy Wyrobu Budowlanego PN-EN 14304 i podlega cigej kontroli jakociowej deklarowanych parametrów oraz waciwoci ogniowych, które potwierdzone s wymaganym przez prawo Certyfikatem Staoci Waciwoci Uytkowych.
  Cechy szczególne
  Wysoka odporno materiau na przenikanie pary wodnej ograniczajca ryzyko korozji pod warstw izolacji (CUI)
  Najwysza trwao i niezawodno systemu w poczeniu uchwytami Armafix®
  Bario niski i trway w czasie wspóczynnik przewodzenia ciepa
  Efektywna redukcja strat energii
  Euroklasa ogniowa B/BL-s3, d0 dla caego zakresu produktów
  Produkt nierozprzestrzeniajcy ogie (NRO)
  Wspóczynnik λ(0) max. 0,035 [W/m⋅K] dla caego zakresu
  ...
  Karta produktu »
  Armacell Poland Sp. z o.o. ul. Targowa 2 , 55-300 woj. dolnolskie

  Armaflex ACE Plus

  Izolacje techniczne ARMAFLEX® - TECHNOLOGIA GODNA ZAUFANIA Armaflex® ACE Plus to elastyczna izolacja kauczukowa wyznaczajca nowe standardy. Armaflex® ACE Plus oferuje sprawdzon i potwierdzon przez niezalene instytuty euroklas ogniow or...
  1
  Aby w peni wykorzysta funkcjonalno portalu
  wymie swoj przegldark na nowsz wersj.