google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.szpital.rybnik.pl

  Ogłoszenie nr 45752 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Rybnik: Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.
  Adres strony internetowej (URL): www.szpital.rybnik.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.szpital.rybnik.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.szpital.rybnik.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  SPZOZ WSS NR 3 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46, sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pok. 103


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek
  Numer referencyjny: DZPZ-198-PN/23 -2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części tzw. pakiety, z których każdy stanowi odrębny przedmiot zamówienia. 2. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Formularz oferty), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji (Formularz cenowy). 3. Oferta musi być kompletna, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. 5. Wykonawca oświadcza, że a) dostarczy przedmiot zamówienia posiadający wymagane prawem, wydane przez uprawniony organ aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, b) oferowany asortyment spełnia wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz, że dostarczane produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych. 6. Pozostałe warunki zamówienia określone są w punkcie XV oraz powołanym w nim załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy). 7. Dostarczany asortyment musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty.

  II.5) Główny kod CPV: 42514310-8
  Dodatkowe kody CPV:31531000-7, 31532910-6, 31532510-2
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  nie dotyczy

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, dołączając do niej następujące załączniki: Komplet załączników stanowiących charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1. Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji); dodatkowe uwagi dotyczące jego wypełnienia zawiera punkt VI niniejszej specyfikacji. 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji). Załącznik nr 1.1 wskazuje wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione. Ww. wzory załączników nr 1, 1.1 należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w ich treści stanowią one integralną część oferty deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tych załączników, zawierających treści zgodne z wzorami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w zakresie oceny ofert). Oświadczenia te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. Oświadczenia wymienione w punkcie pierwszym muszą być podpisane przez wykonawcę (tj. osoby uprawnione do jego reprezentowania), a dokumenty musza być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (jw.). Uwaga: nie zastosowanie się do zasad przygotowania załączników w ramach załącznika nr 1 określonych w punktach VIII.a i b oraz X, bądź brak jednoznaczności oferty będą skutkować odrzuceniem oferty (po uprzednim wykonaniu przez zamawiającego wszystkich czynności przewidzianych Ustawą w zakresie oceny ofert). 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - należy dołączyć do oferty w niżej wymienionych przypadkach: 3.1 W sytuacji opisanej w punkcie a.7. 3.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.2.a. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z dołączonej do oferty umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3.2.b. Wymaganie dołączenia pełnomocnictwa nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, a w ofercie wyraźnie wskazano dane wszystkich wspólników. 3.2.c. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich tych wykonawców. 3.2.d. W nagłówku formularza oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać (zgodnie z wzorem) dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nie: ich pełnomocnika), natomiast dane pełnomocnika zgodne z dołączonym pełnomocnictwem, należy podać w odpowiednim punkcie w treści formularza oferty. 3.2.e. Korespondencja dotycząca niniejszego postępowania będzie kierowana do wskazanego pełnomocnika.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena60termin dostaw40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy, c) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, d) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony o parametrach niegorszych niż pierwotnie oferowane, e) zmiany: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania liczby opakowań. 3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 27/03/2017, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa: Pakiet nr 1

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filtry kieszeniowe
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514310-8
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena60termin dostaw40 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2    Nazwa: Pakiet nr 2

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Żarówki, świetlówki, zapłonniki
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31531000-7, 31532910-6, 31532510-2
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena60termin dostaw40 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  44200 Rybnik, ul. Energetyków 46
  tel.: 0324291000, 4291288
  fax.: 324 291 225
  http://www.szpital.rybnik.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17539 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.