google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl

  Ogłoszenie nr 46135 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Warszawa: Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, krajowy numer identyfikacyjny 1084922000000, ul. ul. Krucza  , 00926   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 619 453, e-mail zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl, faks 226 619 095.
  Adres strony internetowej (URL): www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego - Kancelaria Ogólna, pok. 12 P.
  Adres:
  ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w budynku przy ul.Kruczej 38/42 w Warszawie.
  Numer referencyjny: BAF.260.1.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu, uzgodnienie go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz instalacji odprowadzania skroplin dla pomieszczeń archiwum zakładowego (pomieszczenia magazynowe) na kondygnacji -1 w budynku przy ul. Kruczej 38 w Warszawie, zwanym dalej budynkiem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 2) opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz instalacji odprowadzania skroplin dla pomieszczeń archiwum zakładowego oraz uzgodnienie go rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 3) demontaż istniejącej w pomieszczeniach archiwum zakładowego instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 4) budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji (centrala wentylacyjna, kanały, nawiewniki i wywiewniki, izolacja, itp.), 5) budowę systemu sterowania i automatyki, 6) wykonanie zasilania elektrycznego zamontowanych urządzeń, 7) zamurowanie otworów w ścianach po zdemontowanych elementach istniejącej wentylacji, 8) wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla zaprojektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji, 9) wykonanie zabezpieczeń ppoż. przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego (jeśli dotyczy), 10) roboty budowlane wykończeniowe po robotach instalacyjnych, 11) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 12) utylizację zdemontowanej wentylacji. 3. Przedmiot zamówienia opisuje szczegółowo, z zastrzeżeniem ust. 4, program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, o którym mowa w ust. 3, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w tym programie. 5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, o którym mowa w ust. 3, obowiązującymi przepisami, a także specyfikacjami technicznymi i instrukcjami branżowymi. 6. Warunki wykonywania robót budowlanych: 1) wszelkie prace wykonywane w pomieszczeniach archiwum zakładowego będą wykonywanie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8:15-16:15, 2) każdorazowy zamiar wyłączenia energii elektrycznej musi być zgłoszony przedstawicielowi Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku), najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym to wyłączenie ma nastąpić, 3) Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia terenu budowy, mając na uwadze w szczególności: a) zachowanie bezpieczeństwa poruszających się po budynku jego użytkowników, b) ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia prywatnego lub publicznego, c) wyeliminowanie w miarę możliwości przedostawania się z terenu budowy pyłów i innych zanieczyszczeń do pozostałej części budynku, d) utrzymywanie na terenie budowy porządku, w szczególności usuwanie wszelkich odpadów, pozostałości i zanieczyszczeń. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca prace związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji tych prac, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę, w szczególności sposób dokumentowania jej zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Rozdziale XIV SIWZ. 8. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy przeprowadzili oględziny w budynku. Termin dokonania oględzin należy ustalić z pracownikiem Biura Administracyjno-Finansowego, pod numerem telefonu 22 661 94 42, 22 661 91 58, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

  II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
  Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 45310000-3, 45400000-1
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w miesiącach: 3


  II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 3 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy, w tym: 1) w zakresie opracowania projektu w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru projektu, 2) w zakresie realizacji robót budowlanych w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru projektu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 1) wykaże się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji, o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 150.000 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy), 2) dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj.: a) osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności obejmującej instalację wentylacji i klimatyzacji, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, b) osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności obejmującej instalację wentylacji i klimatyzacji, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, c) osobą (osobami) wykonującą elektryczne prace montażowe, posiadającą co najmniej uprawnienia SEP na stanowisku dozoru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy osoby te nabyły kwalifikacje poza granicami RP, ich kwalifikacje muszą być uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w: 1) pkt 1 musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (warunek nie podlega sumowaniu, co oznacza, że nie będzie on spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać przedmiotowy warunek częściowo), 2) pkt 2 mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz robót budowlanych spełniających wymagania Zamawiającego, określone w sekcji III.1.3) ppkt 1, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ, 2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu, kierowanie robotami budowlanymi, a także wykonywanie elektrycznych prac montażowych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, którą stanowi formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ): 1) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ, (jeśli dotyczy), 2) pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, 3)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ; wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena ofertowa60okres gwarancji40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia: 1) siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 2) konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w programie funkcjonalno-użytkowym, o którym mowa w Rozdziale I ust. 3 SIWZ, lub opracowanym przez Wykonawcę projekcie, na skutek zgodnego stwierdzenia przez kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu braku zasadności ich wykonania, 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w opracowanym przez Wykonawcę projekcie, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1: 1) ppkt 1 istotna zmiana postanowień zawartej umowy może polegać na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia o liczbę dni, w których niemożliwe było jego wykonywanie, 2) ppkt 2 istotna zmiana postanowień umowy może polegać na ograniczeniu zakresu prac oraz odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartość niezrealizowanego zakresu umowy, określoną na podstawie kosztorysu, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 11 pkt 2 SIWZ, 3) ppkt 3 istotna zmiana postanowień umowy może polegać na: a) zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych i/lub urządzeń technicznych innych niż przewidziane w projekcie o parametrach jakościowych nie gorszych niż wskazane w tym projekcie, b) zastosowaniu innej technologii realizacji robót budowlanych, c) przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 03/04/2017, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  00926 Warszawa, ul. Krucza
  tel.: 226 619 453
  fax.: 226 619 095
  http://www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17831 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.