google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach A i B Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-10-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 557360-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

  Kancelaria Senatu: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach ,,A" i ,,B" Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Senatu, krajowy numer identyfikacyjny 00139380011000, ul. Wiejska  6/8 , 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226949035, , e-mail bpko@senat.gov.pl, , faks +48226949213.
  Adres strony internetowej (URL): www.senat.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Kancelaria Senatu

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.senat.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta w formie pisemnej złożona osobiście, albo za pośrednictwem kuriera lub poczty, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
  Adres:
  Kancelaria Senatu, Kancelaria Ogólna. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w budynku ,,N" Kancelarii Sejmu, przy Al. Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 77.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach ,,A" i ,,B" Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie.
  Numer referencyjny: BPKO-350-16/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (rozbudowa) instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach ,,A" i ,,B" Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie.1.2. Szczegóły dotyczące ww. przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ z Przedmiarem robót - załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia.1.3. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów innych niż wskazane w SIWZ, na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały spełniają wymagania zamawiającego. 1.4. Ze względu na specyfikę pracy Senatu należy przewidzieć konieczność wykonywania większości robót (60% przewidzianego zakresu) po godz. 16:00, a także w nocy i w dni wolne od pracyi w trakcie użytkowania obiektów.1.5. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty - stanowiącym załączniknr 2 do SIWZ - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om,i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów.1.6. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa są zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.1.7. Wykonawca musi potwierdzić, że dostarczone urządzenia klimatyzacji posiadają parametry techniczne wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45450000-6
  45311200-2
  45311100-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

  II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja przedmiotu zamówienia od następnego dnia po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie realizacji robót w dniu następnym po podpisaniu protokołu wprowadzenia na budowę, zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 z późn. zm.).
  Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
  Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie wymienionym w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł, w tym jedna była wykonana w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, i poda ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których te roboty zostały wykonane, i załączy dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;2. Dysponuje lub będzie dysponować:a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) (co najmniej 18-miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru); b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych;d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;e) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat uprawniający do instalacji urządzeń wydany przez ich producenta.Wykonawca poda także informację o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, będzie żądany również w odniesieniu do: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,- podmiotu/ów, którego zasobami dysponował będzie wykonawca realizując zamówienie. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 z późn. zm.) na potwierdzenie warunku, o którym mowa w ppkt III.1.1) ogłoszenia,2) wykazu co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych, o których mowa w ppkt III.1.3) ogłoszenia, w którym wykonawca poda: ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których te roboty zostały wykonane - sporządzonego według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. Do ww. wykazu wykonawca dołączy dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,3) wykazu osób, które będą pełnić funkcje określone w ppkt III.1.3) ogłoszenia posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami. Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 5 do SIWZ,4) np. polisy potwierdzającej, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wypełnioną Tabelą elementów scalonych, która stanowi załącznik nr 2a do Formularza oferty i wypełnionym załącznikiem nr 2b do Formularza oferty, w którym wykonawca poda nazwy oferowanych urządzeń stanowiących integralne elementy systemu, ich parametry techniczne i producenta oraz dołączy dokumentację DTR oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych;2) oświadczenie, o którym mowa w ppkt III.3) ogłoszenia, 3) pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli dotyczy,5) dowód wpłacenia/wniesienia wadium,6) w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - np. zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,7) certyfikat autoryzacji firmy Frapol - do oceny ofert,8) dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanych urządzeń - do oceny ofert - w zakresie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), w terminie do 27 października 2017 r., do godz. 12:00.2. Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa nr: 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000, z dopiskiem ,,Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach ,,A" i ,,B" Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie". 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b-e, do oferty należy dołączyć - w oddzielnej, wewnętrznej kopercie - ich oryginały oraz kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zaznaczeniem na kopercie ,,Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach ,,A" i ,,B" Kancelarii Senatu, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie". 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena ryczałtowa brutto za cały przedmiot zamówienia60,00
  Gwarancja20,00
  Rękojmia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-27, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców. Informacja o terminie zebrania zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. kserokopie uprawnień i zaświadczeń z właściwej izby samorządu zawodowego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Kancelaria Senatu
  00-902 Warszawa, Wiejska 6/8
  tel.: +48226949035,
  fax.: +48226949213
  email: Wyślij email
  http://www.senat.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 88369 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.