google

  ogrzewanie, kot造 co, pompy ciep豉

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Modernizacja kot這wni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 524213-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Gmina Trzemeszno: Modernizacja kot這wni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzemeszno, krajowy numer identyfikacyjny 92351280000000, ul. ul. gen. H. D帳rowskiego  2 , 62-240  Trzemeszno, woj. wielkopolskie, pa雟two Polska, tel. 61 415-43-06, e-mail inwestycje@trzemeszno.pl, faks 61 415-43-06.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzemeszno.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie
  www.bip.trzemeszno.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Nie
  www.bip.trzemeszno.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  pisemny
  Adres:
  URZ. MIEJSKI TRZEMESZNA UL. Gen. H. D帳rowskiego 2 , 62-240 TRZEMESZNO Biuro Podawcze- pok鎩 nr 5


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja kot這wni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie
  Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zam闚ienia obejmuje:- Projektowana kot這wnia zlokalizowana b璠zie w piwnicy, w miejscu obecnie istniej帷ej kot這wni opalanej w璕lem kamiennym. B璠zie to kot這wnia gazowa, wodna z kot豉mi kondensacyjnymi opalana gazem ziemnym GZ-50. Zostan zamontowane dwa kot造 o mocach znamionowych 217i 179 kW. ㄠczna moc kot這wni wynosi b璠zie 396 kW. Zakres rob鏒 obejmuje mi璠zy innymi: - ca趾owity demonta instalacji c.o. i urz康ze, - monta nowej instalacji c.o., - roboty budowlane - adaptacja pomieszczenia kot這wni w璕lowej na kot這wni opalan gazem. W pomieszczeniach w kt鏎ych zostan wykonane prace musz zosta przywr鏂one do stanu pierwotnego. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera dokumentacja techniczna kt鏎a stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ. Gdy w tre軼i dokumentacji, w tym na rysunkach, przedmiarach zosta這 wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materia堯w lub normy, aprobaty, systemy itp. o kt鏎ych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie materia堯w lub rozwi您a r闚nowa積ych, czyli takich, kt鏎e zagwarantuj realizacj przedmiotu zam闚ienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zam闚ienia i zapewni uzyskanie parametr闚 technicznych nie gorszych od za這穎nych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach wykonawca jest zobowi您any przed zamiarem wbudowania takich materia堯w, urz康ze sposobem wykonania zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego na pi鄉ie w odpowiednim czasie wraz z pe軟 dokumentacj celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiaj帷ego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwi您ania. 2. Zamawiaj帷y, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc, na podstawie umowy o prac (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.), osoby wykonuj帷e nast瘼uj帷e czynno軼i wchodz帷e w sk豉d przedmiotu zam闚ienia: - w zakresie rob鏒 instalacyjnych. Dla udokumentowania zatrudnienia os鏏 na podstawie umowy o prac Wykonawca w dniu podpisania umowy przed這篡 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie dotycz帷e zatrudnienia pracownik闚 na umow o prac wraz ze wskazaniem czynno軼i jakie b璠 oni wykonywa. Szczeg馧owy spos鏏 dokumentowania zatrudnienia os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟ienia przez Wykonawc tych wymaga, oraz sankcji z tytu逝 ich niespe軟ienia, zawarte s w projekcie umowy (Za陰cznik nr 5 do SIWZ).

  II.5) G堯wny kod CPV: 45331110-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45333000-0
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia: 2019-06-24   lub zako鎍zenia: 2019-08-23
  Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
  2019-06-24 2019-08-23

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 500 000 z
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: 1.3 zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykaza, 瞠:Warunek zostanie spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie, wykona:- co najmniej dwie roboty polegaj帷e na budowie, przebudowie lub remoncie z wymian kot堯w kot這wni gazowej o 陰cznej mocy kot堯w min. 350 kW.b) Zdolno嗆 zawodowa:Kierownik Budowy posiadaj帷y: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i og鏊nobudowlanej lub r闚nowa積ych wydanych na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika rob鏒.Kierownik rob鏒 posiadaj帷y:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacji gazowej w zakresie gazyfikacji lub r闚nowa積ych wydanych na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika rob鏒.Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), a tak瞠 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:


  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.2) za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  1) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego, 2) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty, wg za陰cznika nr 4 do SIWZ,3) Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 8 do SIWZ)
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 15.000,00 z. Dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium nale篡 do陰czy do oferty. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument w formie por璚zenia lub gwarancji winien zawiera zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty wadium na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego, w spos鏏 nieodwo豉lny i bezwarunkowy, je郵i nast徙i co najmniej jedna z okoliczno軼i opisana w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.Wykonawca obowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium wnoszone w pieni康zu musi znale潭 si na koncie Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert. O uznaniu przez Zamawiaj帷ego, 瞠 wadium w pieni康zu wp豉cono w wymaganym terminie decyduje data wp造wu 鈔odk闚 na rachunek Zamawiaj帷ego.Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek Zamawiaj帷ego.PKO, nr konta:39 1020 4027 0000 1302 1417 5840W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni pieni篹na dokument gwarancyjny lub por璚zenie nale篡 do陰czy do oferty w oryginale.Zamawiaj帷y zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp:Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1, o鈍iadczenia o kt鏎ym mowa w art 25a ust. 1, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: 1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; 2) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  a. wyst徙ienia okoliczno軼i wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 ustawy Prawo zam闚ie publicznych,b. zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na wyst徙ienie si造 wy窺zej, rozumianej jako pow鏚, po瘸r i inne kl瘰ki 篡wio這we - wyd逝瞠nie terminu b璠zie adekwatne do ilo軼i dni przerwy z uwagi na dzia豉nie si造 wy窺zej, c. zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na wyst徙ienie d逝gotrwa貫go za豉mania warunk闚 atmosferycznych, opad闚 deszczu powy瞠j 7 dni w spos鏏 ci庵造; fakt ten musi by potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,d. gdy zaistnieje inna - niemo磧iwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy - okoliczno嗆 prawna, ekonomiczna lub techniczna za kt鏎, 瘸dna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno軼i, skutkuj帷a brakiem mo磧iwo軼i nale篡tego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ - Zamawiaj帷y dopuszcza w闚czas mo磧iwo嗆 zmiany Umowy, w szczeg鏊no軼i terminu realizacji zam闚ienia, i tak:je瞠li b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i zaistnia造ch w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy takich jak: wyst徙ienie istotnych przeszk鏚, niemo磧iwych do przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia Umowy, uniemo磧iwiaj帷ych nale篡te wykonanie Przedmiotu Umowy,je瞠li b璠 nast瘼stwem:zawieszenia rob鏒 przez Zamawiaj帷ego,konieczno軼i usuni璚ia na tyle istotnych b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, bez kt鏎ych zrealizowanie Przedmiotu Umowy sta這by si niemo磧iwe,je瞠li b璠 nast瘼stwem dzia豉 lub zaniechania organ闚 administracji pa雟twowej lub samorz康owej:przekroczenia zakre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole itp.,odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie na skutek istotnych b喚d闚 w Dokumentacji Projektowej,e. zmiany podmiotu o kt鏎ym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiaj帷emu, 瞠 nowy podmiot spe軟ia warunki okre郵one w post瘼owaniu, w wyniku kt鏎ego zawarta zosta豉 Umowa, zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w SIWZ.3. Zmiany w tre軼i Umowy musz nast徙i w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-03-29, godzina: 12:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Trzemeszno
  62-240 Trzemeszno, ul. gen. H. D帳rowskiego 2
  tel.: 61 415-43-06
  fax.: 61 415-43-06
  email: Wy郵ij email
  http://www.bip.trzemeszno.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 18660 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.