google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.05.2019
  1 USD
  3.8625
  0.0082
  1 EUR
  4.3055
  0.006
  1 CHF
  3.8235
  0.0046
  1 GBP
  4.9038
  -0.0079
  1 RUB
  0.0598
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dokończenie robót budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 523790-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Dokończenie robót budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 19560000000000, ul. Dewajtis  5 , 01-815  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, e-mail dzp@uksw.edu.pl, faks -.
  Adres strony internetowej (URL): www.dzp.uksw.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.dzp.uksw.edu.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.dzp.uksw.edu.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca lub osobiście.
  Adres:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kancelaria Ogólna (Nowy Gmach - poziom -2, pokój nr 121), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie robót budowlanych poprzez kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla Sali Senackiej w budynku Nowego Gmachu Dydaktycznego UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
  Numer referencyjny: DZP.371.17.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest:- dobór urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji (centrala wentylacyjna, agregat klimatyzacyjny) zgodnie z obecnymi normami i Rozporządzeniami na podstawie informacji z dokumentacji pn. ,,Projektem wykonawczy. Instalacje Sanitarne. Montaż instalacji wentylacyjno-klimtyzacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)." Biura Usług Technicznych ,,Marel-Projekt" z Radomia oraz uzgodnień z Zamawiającym. (dobór na etapie składania oferty);- wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentacją z uwzględnieniem dobranych urządzeń - dokończenie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Sali Senackiej;- uruchomienie i regulacja wykonanych instalacji klimatyzacji i wentylacji;- wykonywanie przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji.2. Doszczegółowienie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dokończenie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w Sali Senackiej UKSW. Zgodnie ze stanem obecnym w obrębie Sali Sarnackiej w 2012 roku został zamontowany nowy system kanałów nawiewno-wyciągowych wraz z kratkami. Wymiana instancji wentylacji mechanicznej nie została zakończona i na obecną chwile pozostało wykonać montaż głównych kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych w przestrzeni korytarza przed salą Senacką wraz z podłączeniem do wykonanej w 2012 r części instalacji, wprowadzenie kanałów na następną kondygnacje do przestrzeni wentylatorowni. W wentylatorowni należy zdemontować istniejącą centralę i w jej miejsce zamontować nową, dobrana wg aktualnych wytycznych i wymagań centralę wentylacyjno- klimatyzacyjną z niezbędnym osprzętem, i podłączeniami do instalacji ciepła technologicznego oraz elektrycznej. Dodatkowo centralę należy wyposażyć w układ klimatyzacyjny oparty na chłodnicy wewnętrznej i agregacie skraplającym, który należy zamontować na zewnątrz budynku.

  II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45310000-3
  42500000-1
  45311200-2
  45330000-9
  45442100-8
  45450000-6
  50730000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji lub klimatyzacji w budynkach o kubaturze powyżej 3000 m3 o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda z dwóch wymaganych.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków będą określone w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu), wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie własne, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.2. Oświadczenie o grupie kapitałowej.2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1. składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów:wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Upoważnienie do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z tych dokumentów Wykonawca załącza pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, należy dołączyć do oferty.3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.3. Złożone wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że w wymaganym terminie na koncie nie znalazły się środki wpłacone przez Wykonawcę tytułem wadium, to nawet w przypadku posiadania kopii dokonania przelewu uzna, że wadium nie zostało wniesione. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. nr 68 1090 1014 0000 0001 2994 7766 z dopiskiem: ,,wadium na przetarg nieograniczony nr DZP.371.17.2019". Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie należy dołączyć w oddzielnej kopercie oryginały stosownych dokumentów.5. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium określono w art. 46 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  2) Termin realizacji zamówienia30,00
  3) Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia10,00
  Oferowana cena brutto60,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z § 15 wzoru umowy (stanowiącym Rozdział II SIWZ):1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany niniejszej umowy w następujących okolicznościach:1) zmiany przepisów istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,2) zaistnienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunków, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,3) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,4) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy,3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 3 Zamawiający, jeżeli zmiany będą miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia;2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidziećb) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia,3) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.8. W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 3 i 4 pkt 1,2,4 i 5 do Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą szczegółową wg danych wyjściowych przyjętych do opracowania Kosztorysu ofertowego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > J. polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. W ramach niniejszym postepowaniu Zamawiający planuje 10 przeglądów i serwisów gwarancyjnych w tym 4 przeglądu w zamówieniu głównym (pierwszy i drugi rok) i 6 przeglądów w ramach prawa opcji (trzeci, czwarty i piąty rok). 2. Zamawiający zastrzega, ze nie jest zobowiązany do wyczerpania zamowieniami wszystkich opcji wskazanych w pkt. 3.4. powyżej. Niewyczerpanie tych ilosci lub kwot nie daje Wykonawcy podstaw do naliczania kar umownych, odstapienia od umowy albo zadania odszkodowania. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmowac bedzie tylko te ilosci, ktore faktycznie zostana wykorzystane przez Zamawiajacego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  01-815 Warszawa, Dewajtis 5
  tel.: -
  fax.: -
  email: Wyślij email
  http://www.dzp.uksw.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18845 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.