google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558770-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Gmina Biłgoraj: REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biłgoraj, krajowy numer identyfikacyjny 95036903700000, ul. Kościuszki  88 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882830, , e-mail sekretariat@gminabilgoraj.pl, j.jargielo@gminabilgoraj.pl, faks 84 6863584.
  Adres strony internetowej (URL): www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie na adres zamawiajacego
  Adres:
  Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI
  Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia obejmuje:Zakres robót obejmuje kapitalny remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączem i grzejnikami oraz wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej.b) Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ. c) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917):? wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w § 1 umowy w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz osoby pełniące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2101) d) Obowiązek określony w pkt c) dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. e) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 9 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.f) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.4.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne4.3. Wymagany stanowiący kryterium okres gwarancji: min. 36 m-cy; max. 60 m-cy4.4 Zamawiający nie opuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 4.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.UWAGAJeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym.Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia, rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.

  II.5) Główny kod CPV: 45331100-7
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 453952,83
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-08-23

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: zgodnie z zapisami SIWZ pkt 7.2.1.1 Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 7.2.2.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli minimum 1 zadanie (zamówienie, umowa, kontrakt), polegające na modernizacji lub budowie nowych instalacji c.o. i wod- kan w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.8.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:8.3.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1a.8.3.2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - załącznik nr 1b.8.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 zm.)).8.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:8.5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 8.3. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 zm.)).8.5.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.8.5.4. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. 8.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.3.8.7. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział III SIWZ, co do treści oraz formy.8.8. Zamawiający zaleca, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była zaparafowana i ponumerowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.8.9. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).8.10. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne. 8.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r poz. 1637) Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1637)" - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzeniatego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:Nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) ...............................Nazwa i adres Zamawiającego: : Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23- 400 BiłgorajOferta - Zamówienie pn.: ,,REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI", znak sprawy: ZP.271.1.9.2019 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 25.06.2019 r. godz. 1015 8.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem ,,ZMIANA", z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.8.14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane jako ,,WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.8.15. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 7.3.12. SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie - załącznik nr 3.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  zgodnie z zapisami SIWZ pkt.9.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:9.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SIWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)9.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. SIWZ - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 2 (,,Doświadczenie Wykonawcy").Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z podaniem informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 9.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 9.2. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 9.1., jeżeli:1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz.986) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 647).2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.1., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 9.1.1., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt 7.2.1.9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 9.4.1. stosuje się.9.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.9.7. Składane dokumenty (określone w pkt 9 niniejszej Informacji dla Wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.9.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.9.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.9.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.9.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9.13. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.9.14. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.9.15. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  zgodnie z zapisami SIWZ pkt.10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.10.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.4.10.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.10.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.10.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: 10.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 10.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 10.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 10.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10.7 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.10.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 10.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  19.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)19.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:19.2.1. pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Księżpolu, Nr konta bankowego 95 9614 0008 2001 0000 0606 0005? Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI" ? Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym; 19.2.3 gwarancjach bankowych; 19.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 19.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.19.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.19.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 19.5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 19.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 19.2. zostanie wykluczony z postępowania.19.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.19.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.19.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.19.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.19.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:19.10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;19.10.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;19.10.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  § 20Zmiana umowy1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 Prawa zamówień publicznych:3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 1 mogą być dokonane w następującym zakresie:1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi lub terenowymi, w szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, istnienie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres usuwania/zabezpieczania znaleziska/wykopaliska lub o okres realizacji robót w związku z usuwaniem lub zabezpieczeniem kolizji z niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym obiektem budowlanym.c) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.d) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących konieczność wstrzymania realizacji robót.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.e) Zmiany będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres czasu potrzebnego na realizację robót w wyniku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.f) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wykonywania innych robót.g) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych (rozszerzenia zakresu świadczenia umownego). W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót w wyniku rozszerzenia zakresu świadczenia umownego. h) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności i realizacji robót uzależnionych od tych okoliczności.i) Zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.2) Zmiana zakresu świadczenia umownego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego oraz których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub zmiany są uzasadnione z punktu widzenia technicznego i użytkowego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym zakresem świadczenia umownego i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego,3) Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami:a) Niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynkub) Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowyc) Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji, gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/ rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji, zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego4) Zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana:a) Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt 2). - wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie tj. zmniejszeniu o koszt robót który został wyłączony z zakresu umowy lub zwiększeniu o koszt robót włączonych do zakresu umowy. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym zakresem robót i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowegob) Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt 3). - wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o wartość wynikającą z tytułu zastosowania robót materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego.c) Zmianami stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. W przypadku zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT, zmiana może być dokonana w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia realizowanego po dniu wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT oraz wyłączenie do tej części przedmiotu zamówienia, do której stosować się będzie stawkę w zmienionej wysokości. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia z zastosowaniem zmienionej stawki VAT w odniesieniu do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT i wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT z uwzględnieniem cen jednostkowych netto z kosztorysu ofertowego sporządzonym przed zawarciem umowy lub w trakcie realizacji umowy w przypadku wniesienia zmian dotyczących zakresu rzeczowego umowy oraz zawarty zostanie aneks do umowy. 4. Zapisy ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  zgodnie z zapisami SIWZ
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-25, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  zgodnie z zapisami umowy§ 9Zatrudnienie1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r - Kodeks pracy: - osoby wykonujące prace fizyczne oraz operatorzy sprzętu, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz osoby pełniące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 2. Obowiązek, określony w ust. 1, dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli odnośnie spełniania obowiązku, określonego w ust.1.5. Wykonując czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy. Osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zobowiązane podać podczas kontroli imię i nazwisko oraz podstawę zatrudnienia przez Wykonawcę czy podwykonawcę.6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia obowiązku, określonego w ust.1: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w uist.1, zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust.1, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy - opia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający zakres obowiązków osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1,4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);2) nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6 - w wysokości 250 zł za każdy nieprzedłożony dokument,8. Oprócz uprawnień wynikających z ust.7 Zamawiający, w razie nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, może wezwać kierownika budowy do wydania ponadto :Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 20.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Biłgoraj (adres: ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj; kontakt: adres e-mail: sekretariat@gminabilgoraj.pl, telefon kontaktowy: 84 6882830*);20.2 Administrator wyznaczył na Inspektora ochrony danych osobowych Pana Marka Dobraczyńskiego, adres e-mail: m.dobraczynski@gminabilgoraj.pl, tel. kontaktowy 84 6882836*.20.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,REMONT INSTALACJI C.O. I WOD-KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI", nr postępowania ZP.271.1.9.201920.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;20.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 20.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;20.8 posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;20.9 nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.dział 21 SIWZ21.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp.21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.21.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.21.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.21.9. Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy Pzp.21.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.21.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.21.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.10 i 21.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.21.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.21.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.21.15. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Biłgoraj
  23-400 Biłgoraj, Kościuszki 88
  tel.: 84 6882830,
  fax.: 84 6863584
  email: Wyślij email
  http://www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47729 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.