google

  ogrzewanie, kotły co, pompy ciepła

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-02-05

  Szczegóły przetargu



  Ogłoszenie nr 510236-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

  Powiat Kamiennogórski: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamiennogórski, krajowy numer identyfikacyjny 23082130000000, ul. ul. W. Broniewskiego  15 , 58400   Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 64 50 100, e-mail powiat@kamienna-gora.pl, faks 075 64 50 111.
  Adres strony internetowej (URL): www.kamienna-gora.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.kamienna-gora.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.kamienna-gora.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  58-400 Kamienna Góra, ul. Wł. Broniewskiego 15


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
  Numer referencyjny: ID.272.1.3.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowę sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze a także budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.Zamówienie podzielone zostało na dwie części: Część nr 1 - w ramach części I wyodrębniono dwa zadania:zadanie nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej oraz bieżni z zeskocznią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, zadanie nr 2 - Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Część nr 2 - Przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od zakończenia realizacji przedmiotu umowy - podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w tym na prawidłowe wykonanie nawierzchni poliuretanowej.Zamawiający wymaga, aby gwarancja producenta na zamontowany sprzęt, nie była krótsza niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia (część nr 1, zadanie nr 1) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Zamawiający będzie żądać niżej wymienionych dokumentów (DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY) dotyczących systemu nawierzchni poliuretanowej celem potwierdzenia, że oferowany w tej części przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego: badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014, atest higieniczny PZH, badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich, badania WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej autoryzowaną przez producenta potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, autoryzację producenta systemu upoważniającą do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, badania palności nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej.Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.): 1.uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:- każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę,-kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i rozporządzenia RODO, tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników; informacje takiej jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania,-Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania pracowników, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu o takim fakcie i celu oraz podstawach takiego przekazania; nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę,-za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umown w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwania Zamawiającego.2. Zamawiający wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:-część nr 1 zadanie nr 1: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, trybuny, podbudowy, nawierzchnie, ogrodzenie, roboty zagospodarowania terenu, wyposażenie boiska,-zadanie nr 2: przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych, wykonanie nawierzchni naturalnej, dostawa i montaż małej architektury, nasadzenia krzewów, roboty wykończeniowe;-część nr 2: przebudowa podłogi sportowej, przebudowa pokrycia dachowego, przebudowa sanitariatów, roboty malarskie, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej.Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych) w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego końcowego odbioru poniesie Wykonawca. Zastosowane w trakcie prowadzonych robót budowlanych materiały budowlane, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) a także w dokumentacji projektowej i STWiORB; materiały muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajkach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy; na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonywania przedmiotowego zadania lub w określonym przez Zamawiającego miejscu; jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały są niezgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych materiałów z placu budowy oraz pokrycia kosztów badań; w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę materiałów niezgodnych z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia powyższych czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącenie poniesionych w związku z tym wydatków z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.Wykonawca zobowiązany będzie do poddania zagospodarowaniu bądź utylizacji materiałów uzyskanych z rozbiórki lub demontażu nie mających wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); koszty utylizacji poniesie Wykonawca.Wykonawca dostarczy na własny koszt do punktu skupu złomu zakwalifikowanego przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży, po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawiciela użytkownika obiektu; środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością Zamawiającego, pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.Do Wykonawcy należeć będzie po wykonaniu wycinki drzew - 4 szt. (część nr 1) poddanie pozyskanego drewna na własny koszt klasyfikacji i wycenie oraz sporządzenie stosownego wykazu odbiorczego drewna przez leśnika a następnie zakup od Zamawiającego i zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna; Zamawiający na podstawie wykazu odbiorczego drewna wystawi Wykonawcy fakturę. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, w języku polskim, instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji zastosowanych urządzeń/systemów/instalacji; instrukcje stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz dokumentacją powykonawczą; instrukcje powinny zawierać między innymi: wykaz urządzeń/systemów/instalacji, które ze względu na zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji wymagają dokonywania przeglądów technicznych; opracowania winny zawierać: określenie producenta urządzeń/systemów/instalacji, typów/modeli, miejsce ich zamontowania, ilość urządzeń/systemów/instalacji, wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych, wskazanie czynności jakie powinny być wykonane podczas każdorazowego przeglądu technicznego, wskazanie materiałów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy) podlegających wymianie podczas każdorazowego przeglądu technicznego celem zachowania prawidłowości pracy urządzeń/systemów/instalacji, wskazanie rodzaju uprawnień wykonawców, którzy mogą dokonać przeglądu technicznego bez utraty praw wynikających z gwarancji.Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń przedstawicieli Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed zgłoszeniem zakończenia robót; o terminie szkolenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem; protokoły szkolenia stanowić będą załącznik do protokołu odbioru końcowego i powinny zostać przekazane Zamawiającemu wraz dokumentacją powykonawczą.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałek-sobota), jeżeli będzie to niezbędne dla dochowania terminów umownych. W trakcie realizacji robót budowlanych należy wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów na teren przed budynkiem szkoły (część nr 1) oraz zapewnić bezpieczne i bezkolizyjne dojście dla użytkowników budynku.Roboty realizowane będą na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę (część nr 2) oraz zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej (część nr 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;2.inspektor ochrony danych osobowych - e-mail: iod@kamienna-gora.pl;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadania p.n.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, przebudowa Sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamiennej Górze" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8.posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy; Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert; po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Realizacja zadań przewidziana jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W razie wystąpienia opóźnień/zwłoki w realizacji zamówienia lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania.

  II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331220-4
  37410000-5
  45112720-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia: w przypadku części nr 1 - na sumę gwarancyjną min 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); w przypadku części nr 2 - na sumę gwarancyjną min 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że:1. dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:w przypadku części nr 1 - minimum jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaganych przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat potwierdzonych referencjami lub innymi dokumentami dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie przy kierowaniu budową minimum dwóch zewnętrznych obiektów sportowych;w przypadku części nr 2 - minimum jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaganych przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat potwierdzonych referencjami lub innymi dokumentami dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie przy kierowaniu budową/przebudową/remontem minimum jednej sali sportowej oraz minimum jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2. wykonał lub zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:w przypadku części nr 1, zadanie nr 1 - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu sportowego odpowiadającego charakterem przedmiotowi zamówienia o powierzchni nie mniejszej niż 1 200 m2 lub o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto; za roboty budowlane odpowiadające charakterem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, rozbudowę, przebudowę boisk i bieżni o nawierzchni poliuretanowej;w przypadku części nr 1, zadanie nr 2 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych lub budowie otwartych stref aktywności o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto;w przypadku części nr 2 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/remoncie/przebudowie sali sportowej wraz z wykonaniem kompletnej instalacji klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)







  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - wzór załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o której mowa w art.. 22c ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp a także zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia: 1.dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wiązanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjne określone przez Zamawiającego;2.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3a do SIWZ;3.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3b do SIWZ.Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty brutto 60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane30,00
  doświadczenie kierownika budowy10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a)zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku: -wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zainwentaryzowanej geodezyjnie; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - wystąpienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć lub o których nie stanowią żadne przepisy; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności;- wstrzymania robót przez Zamawiającego; - zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;Termin wykonania umowy zostanie odpowiednio wydłużony do czasu wykonania robót przez wykonawcę o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. b)zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.3. Wprowadzenie zmian wymagane jest w postaci pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem osób upełnomocnionych do reprezentacji Wykonawcy, przy czym oświadczanie dot. zmiany wskazanej w pkt 1. tj. zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, winno nastąpić w obecności przedstawiciela Zamawiającego i w jego siedzibie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-21, godzina: 08:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



  Część nr: 1Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej oraz bieżni z zeskocznią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze a także budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 37410000-5, 45112720-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane30,00
  doświadczenie kierownika budowy10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany został w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45331220-4, 45112720-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena oferty brutto60,00
  gwarancja na wykonane roboty budowlane30,00
  doświadczenie kierownika budowy10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:






  Dane kontaktowe

  Powiat Kamiennogórski
  58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego 15
  tel.: 075 64 50 100
  fax.: 075 64 50 111
  email: Wyślij email
  http://www.kamienna-gora.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z ogrzewanie.info.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8361 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.