Agencja Reklamowa Dum Dum Sp. z o.o.
Robert Bosch Sp. z o.o. Junkers
Termet S.A. MTM STAL S.C.	Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży grzewczej - lipiec 2017

02-08-2017, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży grzewczej

-lipiec 2017

 
 

PN-EN ISO 10297:2014-12/A1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 04-07-2017

Butle do gazów -- Zawory do butli -- Specyfikacja i badanie typu

Zakres

Wprowadzono zmiany w Rozdziale 1, Podrozdziałach 3.10, 5.2, 5.3, 5.5.2, 5.6.1, 6.1.2, 6.6.1, 6.7.2, 6.8, 6.9, 6.13, Załączniku A, Podrozdziale B.1, Rysunku F.1.

 

PKN-CEN/TR 16970:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 07-07-2017

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Wytyczne wdrożenia EN 15804

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym podano ogólne wytyczne dla użytkowników EN 15804 i osób przygotowujących uzupełniające Zasady Kategoryzacji Wyrobów (CPR) poprzez:
- podanie ogólnych zasad stosowania EN 15804 przez Komitety Techniczne CEN dotyczące wyrobów budowlanych (TC wyrobu), w celu zapewnienia spójności między uzupełniającymi PCR opracowanymi przez TC;
- adresowanie pytań podniesione przez TC wyrobu, producentów i ich podwykonawców, którzy świadczą badania LCA stanowiących podstawę Środowiskowej Deklaracji Wyrobu (EPD) oraz przez operatorów programu EPD, którzy ujmują c-PCR określonych podkategorii w ich rejestrze PCR.

 

PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 07-07-2017

Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny (TR) został opracowany przez CEN/TC 350/WG 1 i WG 3, w celu przedstawienia jasnego i uporządkowanego poglądu na znaczenie, rzetelność i zasady stosowania wstępnie zdefiniowanych dodatkowych kategorii oddziaływania i związanych wskaźników do oceny środowiskowych właściwości użytkowych obiektów budowlanych, wyrobów budowlanych i materiałów budowlanych.
W TR opisano kryteria oceny, które są stosowane w celu określenia dla tych kategorii oddziaływań, przydatność wskaźników i metod(-y) obliczania do wprowadzenia do norm EN 15978 i EN 15804 (lub odpowiednio inne normy CEN/TC 350) z uwzględnieniem:
a) adekwatności do:
1) środowiska,
2) obiektów budowlanych,
3) wyrobów budowlanych, oraz
4) polityki UE,
b) pewności i rzetelności pod względem naukowym, oraz
c) stosowalności metod(-y) oceny oddziaływania.
Dodatkowe kategorie oddziaływania przeanalizowane w raporcie to:
- toksyczność dla ludzi i ekotoksyczności,
- cząstki stałe,
- zagospodarowanie terenu,
- różnorodność biologiczna,
- niedobór wody; oraz
- promieniowanie jonizujące.
Ponieważ EN 15978 i EN 15804 są oparte na podejściu uwzględniającym cykl życia, oddziaływanie przeglądanych kategorii, wskaźników i metod jest oparte przede wszystkim na ich potencjalnej przydatności do stosowania w LCA. Jednakże w odniesieniu do niektórych obszarów zainteresowania, gdzie metody LCA mogą nie być wystarczająco niezawodne i rozwinięte, niektóre wskaźniki i metody nieoparte na LCA są również rozpatrzone.
Ze względu na zakres oceny LCA stosowanej w EN 15804 oraz EN 15978, oddziaływania na użytkowników budynków spowodowane bezpośrednim działaniem szkodliwych emisji nie są objęte zakresem niniejszym TR. To jest zakresem CEN/TC 351. Ważne informacje związane z tym aspektem znalezione w trakcie opracowywania niniejszego TR są jednak podane w TR.
Niepewność jest ważnym zagadnieniem w LCA. W ramach niniejszego raportu rozważona została ogólna ocena niepewności związanej z modelu oceny oddziaływania. Jednakże TR nie określa maksymalnego poziomu niepewności, który należy uwzględnić w kontekście norm CEN: EN 15804 i EN 15978, nie podaje również dokładnych danych dotyczących niepewności.
Załącznik A niniejszego raportu zawiera opis wariantów, które mogą zostać rozważone przy włączeniu wybranych kategorii/wskaźników oddziaływania w normach EN 15978 i EN 15804.
W TR rozpatrzono i wzięto pod uwagę:
- pracę wykonaną przez Komisję Europejską i Wspólne Centrum Badawcze (EC-JRC) w opracowaniu zaleceń International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook Recommendations,
- inne raporty i opracowania naukowe w zakresie metod i oceny zastosowania wskaźników,
- ustalenia ze szczególnych działań związanych z tą pracą, takich jak warsztat CEN/TC 350, który odbył się w Brukseli w dniach 24-25 czerwca 2014 r.

 

PN-EN 15459-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 07-07-2017

Charakterystyka energetyczna budynków -- Procedura ekonomicznej oceny instalacji energetycznych w budynkach -- Część 1: Procedury obliczeniowe, Moduł M1-14

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje metodę obliczania systemów grzewczych i innych systemów związanych z zapotrzebowaniem i zużyciem ciepła przez budynki w aspekcie ekonomicznym. W normie podano podstawowe zasady i terminologię.
Podstawowe punkty normy obejmują:
- definicje i rodzaje kosztów, które powinny być uwzględnione do obliczeń ekonomicznych możliwych oszczędności w budynkach;
- dane wymagane do określenia kosztów, które muszą być uwzględnione;
- metodę(y) obliczeń;
- przedstawianie wyników studium ekonomicznego.
Norma niniejsza stanowi część metody obliczania charakterystyki ekonomicznej oszczędności w budynkach (np. izolacji, lepszej wydajności systemów wytwarzania i rozdziału, efektywnego oświetlenia, źródeł odnawialnych, połączonego wytwarzania ciepła i energii...).
W zakresie tej części znajdują się:
- wymagane wielkości wejściowe;
- wymagane wielkości wynikowe;
- formuły obliczeniowe;
- wpływ rodzaju systemów energetycznych na charakterystykę energetyczną budynku.
UWAGA 1: Norma ta jest weryfikacją EN 15459:2007. Weryfikacja została przygotowana zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi optymalizacji kosztu. Weryfikacja obejmuje definicję kosztu zwrotu i włączenie kosztu przekonstruowania budynku. Pominięto metodę przedstawiania rocznych kosztów.
* Forma udostępnienia

 

PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 07-07-2017

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono działania operacyjne, ogólne alarmowanie, wykrywanie i diagnostykę usterek, sprawozdawczość, monitorowanie, funkcje zarządzania energią, blokady funkcjonalne i optymalizacje podejmowane w celu ustawienia i utrzymania charakterystyki energetycznej budynków.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

 

PN-EN 12098-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 12-07-2017

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do elektronicznych urządzeń sterujących dla systemów ogrzewania wody jako nośnika ciepła o temperaturze wody zasilającej do 120° C.
Urządzenia te sterują rozprowadzaniem i/lub wytwarzaniem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej, czasu i innych czynników referencyjnych.
Niniejsza norma obejmuje również sterowniki, w których stosowany jest optymalny start lub funkcja optymalnego sterowania start-stopowego.
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące systemów ogrzewania oraz właściwości dynamiczne nie są objęte zakresem niniejszej normy
Zakres niniejszej normy nie obejmuje właściwości dynamicznych zaworów i siłowników.
Rozproszone systemy wytwarzania i/lub rozprowadzania ciepła wymagają skoordynowanych rozwiązań zapobiegających ich niepożądanej interakcji i nie są częścią niniejszej normy.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

 

PN-EN 12098-3:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 12-07-2017

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące elektrycznych systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do elektronicznych urządzeń sterujących dla systemów grzewczych bezpośredniego ogrzewania elektrycznego, które mają zintegrowaną funkcję kompensacji zewnętrznej i/lub optymalnego start-stopu.
Urządzenia te sterują rozprowadzaniem i/lub wytwarzaniem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej, czasu i innych czynników referencyjnych.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje również sterowniki, w których stosowany jest optymalny start lub funkcja optymalnego sterowania start-stopowego. Takie sterowniki płynnie regulują grzanie lub tryby sterowania elektronicznego w poszczególnych strefach albo urządzenia sterujące emisją.
Niniejsza norma nie dotyczy bezpieczeństwa systemów ogrzewania. Zakres niniejszej normy nie obejmuje właściwości dynamicznych lokalnych termostatów, czujników oraz siłowników.
Rozproszone systemy wytwarzania i/lub rozprowadzania ciepła wymagają skoordynowanych rozwiązań zapobiegających ich niepożądanej interakcji i nie są częścią niniejszej normy.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

 

PN-EN 12098-5:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 10-07-2017

Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do urządzeń programujących dla systemów grzewczych. Sygnały mogą być przetwarzane z zastosowaniem zarówno techniki analogowej jak i cyfrowej, jak i obu tych technik.
Ma ona zastosowanie w przypadku start-stopowych funkcji programujących i określa minimalne dopuszczalne normy dla funkcji, właściwości i dokumentacji.
UWAGA 1 W głównym urządzeniu sterującym może być zastosowana funkcja start-stopu. W tym przypadku, sterownik powinien być zgodny z niniejszą normą w zakresie funkcji programujących.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy bezpieczeństwa systemów ogrzewania oraz systemów sterujących ogrzewaniem. Zakres niniejszej Normy Europejskiej nie obejmuje właściwości dynamicznych zaworów. Omawiane urządzenia sterujące mogą być połączone z siecią transmisji danych, ale nie jest to konieczne.
W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
UWAGA 2 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
UWAGA 3 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

 

PN-EN 16640:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 12-07-2017

Produkty biobazowe -- Zawartość węgla biobazowego -- Oznaczanie węgla biobazowego przy zastosowaniu metody radiowęglowej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę oznaczania zawartości węgla biobazowego w produktach, w oparciu o pomiar zawartości 14C.
Niniejsza norma europejska określa również dwie metody oznaczania zawartości 14C, z której obliczana jest zawartość węgla biobazowego:
— Metoda A: Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego (LSC);
— Metoda B: Akceleratorowa spektrometria masowa (AMS).
Trzecia metoda, Metoda C: Beta-jonizacja (BI) może być również stosowana w celu oznaczania zawartości 14C i została opisana w Załączniku D (informacyjnym)
Zawartość węgla biobazowego jest wyrażona jako ułamek masy próbki lub jako ułamek całkowitej zawartości węgla. Ta metoda obliczeniowa ma zastosowanie do dowolnego produktu zawierające węgiel, w tym biokompozytów.
UWAGA Niniejsza norma europejska nie podaje metodologii do obliczenia zawartości biomasy w próbce, patrz prEN 16785–1 [5] and prEN 16785–2 [6].

 

PN-EN ISO 11114-4:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z gazem zawartym w butli -- Część 4: Metody badań i selekcji stali odpornych na kruchość wodorową

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i oceny wyników tych badań w celu kwalifikowania stali odpowiednich do stosowania w produkcji butli gazowych (do 3 000 l) do wodoru i przenoszących wodór gazów powodujących kruchość.
Niniejszy dokument odnosi się tylko do bezszwowych stalowych butli do gazów.
Wymagania określone w tym dokumencie nie mają zastosowania, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków zamierzonego użytkowania gazu:
- ciśnienie robocze wypełniającego gazu powodującego kruchość jest mniejsze niż 20 % ciśnienia próbnego butli;
- ciśnienie cząstkowe wypełniającego gazu powodującego kruchość w mieszaninie gazowej jest mniejsze niż 5 MPa (50 bar), w przypadku wodoru i innych gazów powodujących kruchość, z wyjątkiem siarkowodoru i merkaptanu metylu, w przypadki których częściowe ciśnienie nie powinno przekroczyć 0,25 MPa (2,5 bar).
UWAGA W takich przypadkach możliwe jest zaprojektowanie butli, jak dla zwykłych (nie powodujących kruchości) gazów.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Ogrzewanie.info.pl
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

 

Podobne artykuły