StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 470
Data wydania: 2004-08-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 98,00 PLN

Data wydania:

08-08-2004

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Zawartość książki została usystematyzowana w 6 wyodrębnionych częściach, i tak:

  1. Część I poświęcona jest aspektom prawnym i technicznym stosowania czynników chłodniczych - zwrócono w niej szczególną uwagę na aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej, a także na kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN-EN 378 i PN-EN 13313. Jej cennym uzupełnieniem jest rozdział poświęcony modelowaniu własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych.
  2. Część II zawiera charakterystykę bezchlorowych syntetycznych czynników chłodniczych, zarówno jednorodnych, jednorodnych składników mieszanin, mieszanin zeotropowych oraz mieszanin azeotropowych. Są to substancje grupy HFC, w tym obszernie omówione R 404A, R 407ABC, R410AB, R 507 i R 508, a także czynniki stosowane do spieniania izolacji cieplnych.
  3. Część III obejmuje naturalne czynniki chłodnicze, w tym amoniak, propan, izobutan, dwutlenek węgla oraz mieszaniny węglowodorów R290 i R 600a.
  4. Część IV to charakterystyka własności cieplno-fizycznych i użytkowych nośników ciepła stosowanych w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania, np. z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Są to : powietrze, woda, lód binarny (zawiesinowy), roztwory wodne soli (solanki) oraz roztwory wodne glikoli.
  5. Część V ze względu na wagę problemu obecności środka smarnego w urządzeniu chłodniczym, jest poświęcona olejom. Wskazano w niej na wymagania stawiane olejom chłodniczym, omówiono zasadnicze ich rodzaje, zwrócono uwagę na wpływ obecności oleju na działanie urządzenia. W części tej sporo miejsca poświęcono przezbrajaniu urządzenia chłodniczego na nowy czynnik, w tym niezwykle ważnej operacji odzysku czynnika chłodniczego.
  6. W części VI scharakteryzowano płyny przewidziane do uzdatniania wody w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania.

W poradniku przyjęto ujednoliconą formę przedstawienia własności danego czynnika, która obejmuje jego zastosowanie, własności fizyczne, chemiczne, termodynamiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania, oddziaływanie na organizm ludzki, a także podane w formie tabelarycznej własności cieplno-fizyczne i termodynamiczne wraz z wykresem Molliera w układzie współrzędnych : ciśnienie - entalpia właściwa. Cennym dodatkiem do książki będzie CD-ROM zawierający program obliczeniowy wybranych własności prezentowanych czynników.

Spis treści:

Przedmowa

Część I

Aspekty prawne i techniczne stosowania czynników chłodniczych

1. Podstawowa terminologia związana z problematyką czynników chłodniczych 

2. Ogólne własności i podział czynników chłodniczych 

3. Aktualne tendencje w stosowaniu czynników chłodniczych

4. Regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej

5. Kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN - EN 378 i PN - EN 13313

6. Modelowanie własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych

LITERATURA do części I

Część II

Syntetyczne czynniki chłodnicze

Czynniki jednorodne

7. Czynnik R 22 (HCFC 22) 

8. Czynnik R 134a (HFC 134a) 

9. Czynnik R 23 (HFC 23) 

10. Czynnik R 227 (HFC 227ea) 

Jednorodne składniki mieszanin

11. Czynnik R 32 (HFC 32) 

12. Czynnik R 125 (HFC 125) 

13. Czynnik R 143a (HFC 143a)

14. Czynnik R 152a (HFC 152a) 

Mieszaniny zeotropowe

15. Czynnik R 404A (HFC 404A) 

16. Czynnik R 407ABC (HFC 407 ABC) 

17. Czynnik R 410 AB (HFC 410 AB) 

18. Czynnik R 413A (HFC 413A) 

Mieszaniny azeotropowe

19. Czynnik R 507 (AZEO - HFC) 

20. Czynnik R 508 AB (AZEO - PFC/HFC) 

Środki do spieniania izolacji cieplnych

21. Czynniki do spieniania izolacji cieplnych 

LITERATURA do części II

Część III

Naturalne czynniki chłodnicze

22. Amoniak R 717 

23. Propan R 290 

24. Izobutan R 600a 

25. Dwutlenek wÍgla R 744 

26. Mieszanina R 290/R 600a 

LITERATURA do części III 

Część IV

Nośniki ciepła (chłodziwa)

27. Powietrze suche 

28. Powietrze wilgotne 

29. Woda R 718 (H2O) 

30. Lód binarny 

31. Nośniki ciepła wykorzystywane w technice chłodniczej 

LITERATURA do części IV 

Część V

Oleje chłodnicze

32. Oleje w urządzeniach chłodniczych 

33. Przezbrajanie urządzenia chłodniczego do nowego czynnika 

LITERATURA do części V 

Część VI

Środki do uzdatniania wody

34. Woda w obiegach chłodzących skraplacze układów chłodniczych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 460

Załącznik 2. Program obliczeniowy CZYNNIKI CHŁODNICZE v.3.0 464

Brak załączników
Brak prenumeraty