ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Oferta pracy

Referent prawny

Katowice, śląskie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202860

Numer referencyjny: 138803Opis stanowiska:

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu,
 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,
 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,
 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • zagrożenie korupcją,
 • wejście główne od strony ul. Powstańców jest w pełni dostosowana dla osób poruszających się na wózkach, dzięki podjazdowi oraz wyposażeniu w drzwi automatyczne,
 • budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe w system dźwiękowy. Wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest odznaczony kolorem. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.
 • budynek został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące,
 • w budynku znajdują się toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (parter oraz piętra: I, III, V, VII, IX, X). Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza)

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole planowe i doraźne wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu oraz sporządza protokoły kontroli i inne przewidziane przepisami prawa dokumenty w celu dokonywania ustaleń dotyczących zgodności z wymaganiami wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i prawidłowego dokumentowania w/w ustaleń
 • prowadzi wynikające z ustaleń i czynności podejmowanych w toku tych kontroli postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o których mowa 30 - 32a ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, postanowień w przedmiocie ustalenia opłaty za badania próbek wyrobów budowlanych (art. 26 ust. 4 omawianej ustawy) oraz postanowień w przedmiocie wymierzenia kar o, których mowa w rozdziale 6 ustawy o wyrobach budowlanych
 • dokonuje analiz i ocen wpływających do Inspektoratu informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych oraz sporządza projekty pism dotyczących sposobu wykorzystania w/w informacji – w celu dokonania wyboru rodzaju działań, które należy podjąć mając na uwadze zapewnienie skuteczności i ekonomiki działania organów nadzoru budowlanego w zakresie eliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających wymagań
 • wprowadza, wynikające z działania urzędu, dane do systemów informatycznych takich jak ”SNRWB” lub innych co do których obowiązek wprowadzania danych zostanie nałożony na tutejszy urząd – w celu zapewnienia aktualności danych
 • sporządza roczne sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wydział oraz sporządza zestawienia i analizy dotyczące wyników przeprowadzanych kontroli przekazywanych do GUNB
 • występuje do punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych w innym państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w Turcji, celem uzyskania informacji na temat wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych
 • znajomość procedury administracyjnej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętności koordynowania realizacji zadań
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wykładni przepisów prawa i dokumentacji technicznej z zakresu wyrobów budowlanych
 • wiedza techniczna
 • komunikatywność
 • odporność na stres


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe – Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO informuję, że:


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 40 – 024 Katowice, ul. Powstańców 41a.


2.     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Z Inspektorem Ochrony Danych, dr Edytą Wasilewską można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną:  [email protected] z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” w tytule.


3.     Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji
i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.


4.     Odbiorcami danych osobowych kandydatów wyłonionych do zatrudnienia mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów powierzania.


5.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.


6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy: nie dłuższy niż 3 miesięcy licząc od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku, gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.


7.     Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.


8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z wykluczeniem Pani/Pana osoby z prowadzonej rekrutacji.


9.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.


10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.


11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Katowice śląskie

Dane kontaktowe: