ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Oferta pracy

Specjalista ds. Remontowo - Budowlanych

Oświęcim, małopolskie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202887

Numer referencyjny: PMAB.1100.71.2024.LSOpis stanowiska:

Zakres obowiązków:1) ½ etatu związana z realizacją założeń projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”- koordynacja obowiązków związanych z utrzymaniem budynków (sala kinowa, budynek Schlachthaus i Molkerei, Dyspozytornia, stacja TRAFO oraz infrastruktura towarzysząca) pod względem ogólnobudowlanym, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak również w kolejnych latach użytkowania obiektów w tym:W okresie gwarancji:
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem w/w obiektów pod względem ogólnobudowlanym,

 • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,

 • przeglądy gwarancyjne (organizacja i udział),

 • zgłaszanie awarii w okresie gwarancyjnym,

 • koordynacja i odbiór napraw gwarancyjnych,Po okresie gwarancji:
 • nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów pod względem ogólnobudowlanym,

 • kontakt z użytkownikiem w zakresie poprawności funkcjonowania obiektów,

 • planowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem obiektów w sprawności technicznej.2) ½ etatu koordynacja zakresów prac związanych z realizacja zadań o charakterze budowlanym w obiektach obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, w tym:

 • planowanie wszystkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań,

 • nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych zadań,

 • niezbędne dla realizacji zadań uzgodnienia z użytkownikiem obiektu, oraz pozostałymi działami Muzeum odpowiedzialnymi za utrzymanie i bezpieczeństwo obiektu,

 • przeprowadzenie wszelkich działań i procedur poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi przepisami Muzeum,

 • wyłonienie wykonawców dla zakresu projektowego i wykonawstwa robót budowlanych,

 • przygotowywanie merytorycznego zakresu umów z wykonawcami, związanych z prowadzonymi zadaniami,

 • nadzór i koordynacja pracy projektantów, inspektorów nadzoru, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz sił własnych Zespołu Remontowo-Budowlanego Muzeum,

 • nadzór nad dokumentacją techniczną (kompletność, poprawność i jakość dokumentacji projektowej),

 • nadzór nad terminowym uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania poszczególnych działań objętych danym zadaniem,

 • merytoryczny nadzór nad przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych,

 • nadzór nad przebiegiem i należytym wykonaniem prac w ramach danego zadania ( w tym nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów zadania),

 • przeprowadzanie odbiorów robót z wykonawcami i inspektorami nadzoru,

 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie zadnia we współpracy z działem finansowo- księgowym,

 • kontrola ponoszonych nakładów oraz zgodności nakładów z zatwierdzonym budżetem danego zadania,

 • prawidłowy obieg dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami,

 • opracowywanie harmonogramów, raportów i sprawozdań dotyczących prowadzonych zadań,

 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych zadań,

 • wykonywanie dokumentacji z działań o charakterze budowlanym prowadzonych w Zespole Remontowo – Budowlanym.Wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne:
 • kwalifikacje i doświadczenie:  • wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, instalacje sanitarne lub technologia i organizacja budowy oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie związane z realizacją procesu budowlanego tj. nadzorowaniem prowadzenia robót budowlanych i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych i/lub koordynacją dokumentacji projektowej, lub

  • wykształcenie średnie techniczne związane z budownictwem oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z realizacją robót budowlanych lub utrzymaniem obiektów budowlanych

 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem procesu budowlanego i/lub utrzymaniem obiektów budowlanych,

 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • znajomość programu AutoCAD, Excell i Word

 • samodzielność,

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,

 • odpowiedzialność i obowiązkowość,

 • prawo jazdy kat. B,

 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dot. Cudzoziemców).Występujące czynniki szkodliwe i uciążliwe warunki pracy:

 • praca na wysokości powyżej 3 m,

 • prowadzenie samochodu służbowego (kat. B).Oferujemy:

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu.Umowa o pracę na czas określony poprzedzona okresem próbnym.Forma kontaktu:

Termin i miejsce składania ofert:


 Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku aplikacyjnego.

Osoba do kontaktu: Radosław Piątek pod numerem telefonu.

 Termin składania ofert: od 11.06.2024 r. do momentu skutecznego zakończenia naboru.Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.  póz. zm.)


 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


 


INFORMACJA OGÓLNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:


 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim, NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: [email protected], ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim;

 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami).

 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;

 • Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 • W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,

 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji

 • Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.  póz. zm.)


Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: