Przetarg

Zakup pelletowych kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

06-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Mnichów 135,28-300 Jędrzejów
tel. 41 38-73-512
fax. 41 38-73-512
e-mail: dpsmnichow@gmail.com

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 594106-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie: Zakup pelletowych kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, krajowy numer identyfikacyjny 29116843200000, ul. Mnichów  135 , 28-300  Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 38-73-512, e-mail dpsmnichow@gmail.com, faks 41 38-73-512.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego (Powiatu Jędrzejowskiego)
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatjedrzejow.pl (-jednostki organiz. powiatu, -dom pomocy społ., -zamówienia publiczne, -dostawy)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pelletowych kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.
Numer referencyjny: DPS III.263.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) kotłów opalanych pelletem do podgrzewania wodyw układzie centralnego ogrzewania i układzie ciepłej wody użytkowej wraz z kompleksowym montażemi towarzyszącym temu zadaniu robót dodatkowych w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznejw Mnichowie.1. Pomieszczenia uwzględnione przy montażu kotłów i towarzyszących robotach dodatkowych:- pomieszczenie główne - stanowiska kotłów- pompownia- pomieszczenie składu opału- pomieszczenie wymienników ciepłej wody użytkowej- teren zewnętrzny przed budynkiem2. Zakres DOSTAWY:2.1. Kocioł c.o./c.w.u. opalany pelletem o mocy 200 kW - szt. 2Parametry techniczne kotła pelletowego:- nominalna moc kotła - 200 kW- zakres mocy pracującego kotła - 75-200 kW- sprawność cieplna - min. 90 %- klasa kotła (wg PN-EN 303-5:2012) - 5- spełnia wymogi ekoprojektu (EcoDesign)- automatyczne podawanie paliwa (granulatu - pellet drzewny)- palnik pelletowy automatyczny- sterowanie kotłem - pełna automatyka z wykorzystaniem sieci www (pogodowe/wewn.mieszkalne- wyświetlacz sterownika - dotykowy- max. wysokość z zasobnikiem na pellet - 2080 mm- max. szerokość z zasobnikiem na pellet - 2600 mm- max. głębokość z czopuchem - 2500 mm- pojemność zasobnika pelletu - min. 500 kg- usytuowanie zasobnika pelletu - prawa/lewa strona2.2. System kominowy do ww. kotłów - kpl. 2Parametry techniczne systemu kominowego:- materiał - stal kwasoodporna, grubość ścianki min. 1 mm- komin izolowany- średnica wewnętrzna komina 400 mm- średnica zewnętrzna komina z izolacją - 500 mm- wysokość komina - 14m- zabezpieczenie przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza komina- wyczystka w dolnej części komina3. ZAKRES ROBÓT MONTAŻOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH ZADANIU, w szczególności:3.1 ROBOTY BUDOWLANE.- demontaż okna i ściany podokiennej- poszerzenie otworu drzwiowego- wyburzenie czopucha w części podłączonej do kotłów parowych- przebicie otworów technologicznych i konstrukcyjnych w stropie- wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukcję podtrzymującą system kominowy- wyrównanie posadzki betonowej pod kotły pelletowe- wykonanie obróbek blacharskich uszczelniających strop- wymurowanie ściany podokiennej i osadzenie okna- roboty uzupełniające, malowanie ściany, ościeżnic itp. drobnych elementów wykończeniowych.3.2 ROBOTY SANITARNE.3.2.1 INSTALACJE WODNE- demontaż urządzeń (zlew)- demontaż baterii i instalacji- nowe przewody wodne- montaż instalacji wodnej3.2.2 INSTALACJA C.O.- demontaż 2 kotłów parowych EC A IV wraz z wyniesieniem na zewnątrz budynku- demontaż 1 kotła węglowego 300 kW wraz z wyniesieniem na zewnątrz budynku- demontaż zbędnej instalacji od kotłów parowych i kotła węglowego wraz z wyniesieniem na zewnątrzbudynku- wykonanie nowych podejść i przeróbek hydraulicznych do 2 nowych kotłów pelletowych- regulacja c.o.3.3. INSTALACJA WENTYLACJI.- przebudowa kanału wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu głównym kotłowni3.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych kotłowni- roboty z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i sterowania pracą kotłów pelletowych- instalacja odgromowa komina- instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych- instalacje elektryczne natynkowe- instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych3.5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.- wykonanie elementów konstrukcyjnych polegających na podniesieniu o 30 cm podestu zasypowegonad częścią usytuowaną nad nowymi kotłami pelletowymi- wykonanie podejść pokryw zasypowych do zbiorników na pellet- wykonanie konstrukcji wsporczej do systemów kominowych

II.5) Główny kod CPV: 42515000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42161000-5
42164000-6
42521000-4
45262610-0
45331110-0
44212221-4
44212320-8
45331100-7
45333000-0
45330000-9
45332000-3
45331000-6
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodniez przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotębudowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał pracępolegającą na montażu kotła c.o. / c.w.u. wraz z instalacjami w obiektach budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziałuw postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia.1. Zamawiający zastosuje tzw. "PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ": zgodnie z art. 24aa ust. 1ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia , o których mowa wart. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 doSIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, żeWykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tychwykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. 4.4)Rozdziału VII SIWZ.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziałuw postępowaniu określone w pkt. 4.1), 4.2) i 4.3) Rozdziału VII SIWZ winien spełniać co najmniejjeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia,o których mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunkówudziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdyz wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznejinnych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty tezrealizują roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.8. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniuniezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączącywykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żądadokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu dowarunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowychlub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnościdotyczą.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ichzasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotachw oświadczeniach - w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do SIWZ.10. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanietych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, wskazując na okolicznościopisane w pkt a)-d), na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6do niniejszej SIWZ) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 4.4)niniejszego Rozdziału, w odniesieniu do tych podmiotów.11. Wykonawca do oferty dołącza również:1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty niewynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisujeWykonawca.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowyw sprawie niniejszego zamówienia publicznego.12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia nastronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazujeZamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniemoświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadkuwspólnego ubiegania się o dzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcejWykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich).13. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcęwarunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, tj.:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonaniai podmiotów, na których rzecz roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodówokreślających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanegoi prawidłowo ukończone o treści Załącznika Nr 11 do SIWZ, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, naktórego rzecz roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty;2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, żeWykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentupotwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu;4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, żeWykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie \ lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubwstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - o treści Załącznika Nr 7 do SIWZ;7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokusądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłatlub składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne albo - w przypadku wydaniatakiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącegoporozumienia w sprawie spłat tych należności - o treści Załącznika Nr 9 do SIWZ;8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środkazapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - o treści Załącznika Nr8 do SIWZ.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwościZamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na którego rzeczroboty były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku gdy Zamawiający jestpodmiotem, na którego rzecz roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane,Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. W przypadku wspólnegoubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawcówdokumenty muszą być złożone przez każdego z nich.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.2), 13.3) i 13.4) niniejszego Rozdziałuskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami, lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5) niniejszego Rozdziału składainformację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.17. Dokumenty, o których mowa w pkt. 16 i pkt. 15 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 15 lit. a),powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.18. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wpkt. 15 i 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym zewzględu na siedzibę, lub miejsce zamieszkania wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby.Zapis pkt. 17 stosuje się.19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiającymoże zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji40,00
cena brutto60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH