StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku znajdującego się przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

17-11-2022, 13:42

Dane kontaktowe

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Ernsta Petersona 22,85-862 Bydgoszcz
e-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
http:// www.pronatura.bydgoszcz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku znajdującego się przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340378577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ernsta Petersona 22

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-862

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pronatura.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku znajdującego się przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3093a355-6667-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/690611

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690611

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy:
a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”,
b) Na stronie Platformy udostępnione są: „Regulamin” korzystania z Platformy (zawierający wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów) oraz „Instrukcja” dla Wykonawców;
c) Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 17).
3) W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
4) Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza
do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgody
z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu.
5) Wymagane zgodnie z niniejszą SWZ podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie określonej w Rozporządzeniu.
6) W przypadku korespondencji przekazywanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.
7) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
8) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
9) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.
10) Zamawiający preferuje by dokumenty elektroniczne były sporządzane w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.
11) Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Pliki należy pakować zgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1 pkt 2b powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określono w części XIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w części XIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/TP/62/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku znajdującego się przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SWZ wymagań.
Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia.
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada uprawnienie (ważny certyfikat dla przedsiębiorców) do wykonywania czynności dla osób trzecich w zakresie instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymogami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że:
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał
1 robotę budowlaną w ramach jednego zamówienia polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub instalacji klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie wykazał się doświadczeniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
a. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi)

b. co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), która będzie wykonywała czynności w zakresie instalacji urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

Uwaga!
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji równocześnie.

Osoby wymienione w rozdziale pkt 1.2 ppkt 4) lit b) swz powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1. niniejszej SWZ lub 109 ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.2. Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca:
a. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.1 ppkt. 5) niniejszej SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Nie dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca.
b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP w zw. z cz. III pkt. 2.1 ppkt. 1-6 niniejszej SWZ.
c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt. 2.2. ppkt. 2) niniejszej SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wezwie do przedłożenia aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorców (FGAZ), o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

b. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

d. Zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wezwie do przedłożenia:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Warunki z art. 117 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt. 1.2. SWZ mogą spełniać łącznie (z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy – jeżeli został postawiony - co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien samodzielnie legitymować się wymaganym doświadczeniem.
W przypadku, w którym wymaganym doświadczeniem legitymuje się tylko jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane .
4) W takim wypadku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z przyczyn wskazanych w części III pkt 2 niniejszej SWZ.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy, zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania, w szczególności podział realizowanych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj oraz zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w części XII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690611

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.