ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Przetarg

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY

09-03-2023, 13:15

Dane kontaktowe

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca
Jagiellońska 7,32-010 Luborzyca
tel. 12/387-14-10
fax. 12/387-14-10
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocmyrzów - Luborzyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 7

1.5.2.) Miejscowość: Luborzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-010

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12/387-14-10

1.5.8.) Numer faksu: 12/387-14-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e2fe00d-be67-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043783/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e2fe00d-be67-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

a) platformy do obsługi postępowań, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl ;
b) poczty elektronicznej: [email protected]

UWAGA ! : Ofertę w postępowaniu można złożyć tylko za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań dostępnej na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z platformy e-zamówienia jest bezpłatne.

Składanie oferty następuje tylko za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl. Pozostałe dokumenty, tj. wszelkie zapytania do SWZ, wyjaśnienia czy składanie podmiotowych środków dowodowych, itp. można składać Zamawiającemu za pomocą wybranej przez siebie formy komunikacji, wskazanej w ust. 1 pkt 2), X grupy tematycznej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku komunikacji prowadzonej przez Platformę e-zamówienia informujemy, że:
- możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”;
- maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
- minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
...Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zapisami SWZ postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W związku z powyższym wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Więcej szczegółowych informacji dot. kwestii komunikacji w postępowaniu przedstawia SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca, tel: 12 387-14-10, e-mail: [email protected]/.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Pan Jacek Kaczmarczyk, z którym można kontaktować się pod w/w adres e-mail i telefonem.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów Luborzyca (dot. I oraz II piętra), zlokalizowanym w Luborzycy, ul. Jagiellońska 7. Postępowanie jest prowadzone w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Przedmiot zam. obejmuje:
- opracowanie projektu instalacji klimatyzacji (dot. I oraz II piętra) w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane;
- wykonanie w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w oparciu o w/w projekt instalacji klimatyzacji .
Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący odpowiednio załącznik do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się, że zamówienie takie dotyczyć może powtórzenia podobnych robót budowlanych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe przyjęte do oferty wybranej w postępowaniu głównym. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia wynagrodzenia w oparciu o stawki cenowe z oferty możliwe będzie ustalenie wynagrodzenia w oparciu o ceny rynkowe lub ceny z katalogów nakładów rzeczowych ).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą wg. przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: 1) cena -60 % oraz 2) okres gwarancji na wykonaną klimatyzację - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną klimatyzację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w celu szczegółowej oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Weryfikacja Wykonawcy odbywać się będzie w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenie .
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.

Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy p.z.p, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Stosowny druk oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik nr 3 A do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w celu szczegółowej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Weryfikacja Wykonawcy odbywać się będzie w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenie .
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą :
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika 4 do SWZ.

Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy p.z.p, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Stosowny druk oświadczenia, stanowi odpowiednio załącznik nr 4 A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć również , jeżeli dotyczy:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy;
- zobowiązanie, o którym mowa w VIII grupie tematycznej SWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli w postępowaniu zostanie postawiony, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w SWZ, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić:
a) wszelkie terminy realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, np.:
Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić:
- przedłużająca się procedura postępowania. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z niepotrzebnej zwłoki;
- opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego miejsca realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas wynikający z opóźnienia;
- przedłużająca się procedura uzgodnień, pozyskania opinii, decyzji nie wynikająca z winy Wykonawcy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji o czas wynikający z powstałych opóźnień w uzyskaniu uzgodnień, opinii, decyzji;
- wprowadzenie przez Zamawiającego, na etapie wykonywanych już przez Wykonawcę prac projektowych; zmian w zakresie np.: rozwiązań technicznych, przebiegu instalacji, itp. dot. realizacji instalacji klimatyzacji. Zmiana jest innym rozwiązaniem dot. wykonania instalacji klimatyzacji w budynku UG, nie wskazanym w programie funkcjonalno – użytkowym. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany konieczne jest przeprojektowanie wcześniej opracowanych materiałów i niezbędny jest na to dodatkowy czas lub Wykonawca musi pozyskać nowe np.: uzgodnienia, opinie, decyzje. W takiej sytuacji termin realizacji przedmiotu zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do wykonania prac czy pozyskania np.: uzgodnień, opinii, decyzji.
- uniemożliwienie Wykonawcy realizacji robót, w dniach, godzinach zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego, z uwagi na względy organizacyjne lub potrzeby Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania robót, o czas związany z brakiem możliwości wykonywania robót;
- wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną instalacją albo niemożliwy wcześniej do przewidzenia problem techniczny (np.: konstrukcyjny, instalacyjny, itp.). W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji prac o taki okres czasu przez jaki roboty budowlane nie mogły być realizowane bowiem usuwana była kolizja;
- trudne warunki pogodowe znacznie utrudniające realizację robót zewnętrznych lub uniemożliwiające realizację robót zewnętrznych, np.: takie jak: występujące lub utrzymujące się opady deszczu, śniegu, zalegający śnieg lub roztopy lub utrzymująca się zmarzlina gruntu, silny wiatr, klęski żywiołowe (tzw. siła wyższa, której nie można było przewidzieć i zapobiec jej skutkom, itp. zjawiska). W takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji o niezbędny czas na prawidłowe wykonanie prac i dokonać stosownej zmiany w harmonogramie robót;
Dod. okoliczności dot. zmiany umowy wskazano w polu niniejszego ogłoszenia, pn: Pozostałe informacje. Treść poniżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd dot. zmiany umowy: - brak dost materiałów używanych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym realizację prac, zgodnie z umową. Brak dost materiałów ma być dla Zam obiektywny. Wykonawca winien udowodnić że nie ma możliwości zakupu i odbioru materiałów w terminie umożliwiającym realizację prac, zgodnie z umową i nie wynika to z jego winy, np.: zaniedbań, takich jak zbyt późne zamówienie mat u dostawcy; - brak możliwości realizacji robót, np.: z uwagi na nieobecność pracowników lub brak dost materiałów budowlanych w przypadku wystąpienia zach na koronawirusa lub wprowadzenia uzasadnionych działań prewencyjnych chroniących przed w/w zach lub wprowadzenia, niezależnie od Wykonawcy, ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z wprowadzoną ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa lub w przypadku wprowadz działań związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa lub w związku z trwającą wojną w Ukrainie lub w przypadku wyst innych działań wojennych lub aktów terroru wpływających na realizację zam. Wyk zobowiązany jest udowodnić wystąpienie w/w zdarzenia mającego wpływ na realizację robót w formie pisemnej. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności w/w zdarzeń czas realizacji robót zostanie wydłużony o okres czasu związany z występującym przestojem w realizacji robót;- innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, b) personel techniczny realizujący zamw tym nie będący stroną umowy tzn. Zam i Wykonawcą. Zmiana może nastąpić w przypadku wyst zaniedb w zakresie realizacji zam; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel techniczny musi również spełniać warunki post na etapie postęp, co Wyk wykaże Zam. Jeżeli zmieniany personel realizował zam w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynn wskazanych przez Zam w SWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę, c) adres siedziby Wyk, nr konta bank na który ma być dokonany przelew za realizację zam. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organiz dotychczasowego Wyk lub innych zmian o podłożu fin, d) zakres zam (zmniejszenie zakresu zam.) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okolicz pow, że wyk całego zakresu umowy nie leży w interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodz zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie zrealizowana, e) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysok. W takim przypadku o nową stawkę VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy, f) podwyk lub zrezygnować z podwyk w okolicz wynik z potrzeb Wyk. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwyk dot podm, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełn warunków udziału w postępowaniu, Wyk jest zob wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwyk lub Wyk samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwyk, na którego zasoby Wyk powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wyk w trakcie realizacji zam będzie chciał wprowadzić pod to zobowiązany jest przedłożyć Zam przed zawarciem aneksu do umowy wymagane niniejszą umową oraz zapisami SWZ dokumenty. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podw,g) mat (tj. rodzaj materiałów, frakcja, itp.), techn wykon robót budowlanych na inną niż opisano w dok postępowania w uzasadnionych okoliczn, np.: zalecenia służb technicznych Zam z uwagi na lepsze parametry techniczne, jakościowe, konieczność wynikającą z uwarunkowań w terenie. W takiej sytuacji możliwa będzie zmiana zapisów umowy, na które wprowadzona zmiana ma istotny wpływ; h) zapisy harm robót w syt uzasadnionej obiektywnie przez Wykonawcę (np.: względami org – techn) i zaakcept przez Zam.za zgodą Zam. Zmiana ta nie może dot końcowego terminu realizacji zad, ustalonego w SWZ. i) zapisy harm robót w sytuacji przyśpieszenia realizacji zakr. prac, objętego zam.