Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Wymiana instalacji centr. ogrzewania, centr. ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65. Ozn. sprawy: DNZP.261.10.2023

09-03-2023, 13:45

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Jagiellońska 23,03-719 Warszawa
e-mail: zamow@zgn-praga-pn.pl
http:// https://pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana instalacji centr. ogrzewania, centr. ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65. Ozn. sprawy: DNZP.261.10.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011513343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow@zgn-praga-pn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana instalacji centr. ogrzewania, centr. ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65. Ozn. sprawy: DNZP.261.10.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd6c2f2f-be75-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031865/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl, w zakładce “Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy
3.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
3.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3 Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
3.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w rtf, pdf, doc, docx, zip, tar, 7z.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNZP.261.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w budynku usługowym nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część swz tj. Projekcie budowlano-wykonawczym wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie - Załącznik Nr 11 do swz, Projekcie budowlano-wykonawczym doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku usługowym przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie - Załącznik Nr 12 do swz, Projekcie architektoniczno-budowlanym przebudowy pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie – branża architektura i konstrukcja- Załącznik Nr 13 do swz, Projekcie technicznym przebudowy pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie– branża architektura i konstrukcja - Załącznik Nr 14 do swz, Projekcie technicznym przebudowy pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie– branża instalacje sanitarne - Załącznik Nr 15 do swz, Projekcie technicznym przebudowy pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego w budynku przy ul. Grodzieńskiej 65 w Warszawie– branża elektryczna - Załącznik Nr 16 do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża – instalacje sanitarne centralne ogrzewanie - Załącznik Nr 17 do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża – instalacje sanitarne ciepła woda - Załącznik Nr 17A do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża – budowlana - Załącznik Nr 18 do swz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża – instalacje elektryczne - Załącznik Nr 19 do swz, Przedmiarze –wymiana instalacji centralnego ogrzewania – Załącznik Nr 6 do swz, Przedmiarze – doposażenie w instalację ciepłej wody i cyrkulację – Załącznik Nr 7 do swz, Przedmiarze – przebudowa pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego – branża budowlana – Załącznik Nr 8 do swz, Przedmiarze –instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu węzła cieplnego– branża sanitarna – Załącznik Nr 9 do swz, Przedmiarze –adaptacja pomieszczeń węzła cieplnego – instalacje elektryczne – Załącznik Nr 10 do swz, Projekcie umowy – Załącznik Nr 20 oraz w swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziele XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej swz tj. art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 5 oraz pkt.7 pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600 000,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące wymianę lub wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz adaptacją pomieszczeń na węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, każda o wartości co najmniej 415 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące wymianę lub wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. oraz adaptacją pomieszczeń na węzeł cieplny w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, każda o wartości co najmniej 415 000,00 zł.

- Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117),
- Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z zm.)i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117).

- Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117),

 dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – co najmniej 6 osobami wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, co jest równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Posiadanie uprawnień w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w jednym z krajów członkowskich jest równoznaczne z posiadaniem ich w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli w danym kraju UE nie działają Izby samorządu to nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz złożone przez podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców, polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wykonawcy zobowiązani będą do złożenia w/w dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wobec każdego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz złożone przez podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie niższą niż 600 000,00 zł ;
5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów został okreslony w Rozdziale X (Opis sposobu przygotowywania ofert) ust. 6 specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Aukcja elektroniczna:
1) Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną przez Platformę Zakupową.
2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej zostały określone w Rozdziale VII ust. 6 niniejszej swz.
4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
6) Jedynym licytowanym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie łączna cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest łączna Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
7) Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
8) Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
9) Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 2000,00 zł.
10) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w Rozdziale XIII, wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.
11) W ust. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.
W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej – w formie określonej w swz.

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w III etapie oceny ofert, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie Wypełnione kosztorysy ofertowe tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma wartości brutto poszczególnych kosztorysów) była co najwyżej równa cenie za realizację zamówienia oferty, która wygrała aukcję elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Oferty oceniane będą w 3 etapach:
1) I etap: ocena w zakresie przesłanek do odrzucenia oferty lub do uznania oferty za odrzuconą w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy składającego ofertę;
2) II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
3) III etap: aukcja elektroniczna.
W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl, składają kolejne korzystniejsze postąpienia według zasad określonych w Rozdziale XIII ust. 9 swz.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium kwota ogółem 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 97 ust. 5 pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048, z dopiskiem na przelewie - WADIUM – DNZP.261.10.2023 wymiana co Grodzieńska 65”.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 4 niniejszej swz, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust.2 pzp).
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron projektowane postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - Załącznik Nr 20, stanowiący integralną część swz.
2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiany osób do kierowania robotami oraz osób do bezpośredniej realizacji – zmiana osób może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w swz i ogłoszeniu o zamówieniu.
2) zmiany, których zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia - określone w projekcie umowy stanowiącym integralną część swz – Załącznik Nr 20 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamawiający pod adresem https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określa wymagania zgodnie z art. 95 ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

Rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w: dokumentacji technicznej - Przedmiarach robót, Projektach budowlanych, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz projekcie umowy stanowiących integralną część swz oraz Rozdziale XIV swz.

Zamawiający wymaga, złożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy, oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przez cały okres realizacji umowy) w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.