StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Wykonanie robót budowlanych w budynku magazynowym na terenie nieruchomości przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie.

10-11-2023, 13:08

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Kraków
Józefińska 14,30-529 Kraków
e-mail: do@mops.krakow.pl
http:// www.mops.krakow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynku magazynowym na terenie nieruchomości przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefińska 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-529

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: do@mops.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w budynku magazynowym na terenie nieruchomości przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ad2e7bc-7fbc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ad2e7bc-7fbc-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego, wymianie elementów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz częściowej wymianie kanalizacji deszczowej w budynku magazynowym na terenie nieruchomości przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie – obejmujących:
a) wymianę kanalizacji deszczowej,
b) wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
c) naprawa pokrycia dachowego na budynku tzw. „pralni”,
d) naprawę pokrycia dachowego na budynku garażowo-magazynowym.
2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) 45260000-7:– Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
2) 45331000-6– Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
3) 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
3. Terminy realizacji zamówienia:
1) przekazanie placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) rozpoczęcie robót: do 3 dni roboczych od daty przekazania placu budowy,
3) zakończenie robót: do 22 grudnia 2023 r.
4. Okres gwarancji oraz rękojmi na na roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę zależy jego deklaracji i wynosić może: do 60 miesięcy do 96 miesięcy.
5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dot. terminu realizacji, określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.
6. Zamawiający zaleca udział Wykonawców w wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem realizacji budowy. Zamawiający ustala następujące terminy wizji lokalnych:
1) w dniu 14 listopada 2023 r. w godzinach od 10:00 do 10:30,
2) w dniu 22 listopada 2023 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również sposób rozliczenia robót – znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ – „wzór umowy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto - 60%
Okres gwarancji i rękojmi - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w Rozdziale IV SWZ, oraz spełniają określone poniżej przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy, osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe – Wykonawca przedstawi wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik numer 3,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,
c) wykaz osób – zawierający dane osoby odpowiedzialnej z jego strony za realizację przedmiotu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że może ona pełnić powierzoną mu przez wykonawcę funkcję kierownika budowy, w tym w szczególności potwierdzenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca oświadczy, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na dowód czego przedłoży polisę ubezpieczeniową .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 950,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) w terminie do dnia 28.11.2023 roku, do godz. 8:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP Oddział w Krakowie 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341.
W tytule przelewu Wykonawca winien podać NIP oraz część zamówienia, na którą wpłaca wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć przypadków szczegółowo opisanych w paragrafie 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Brak podziału niniejszego zamówienia na części jest podyktowane tym, że przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych o jednorodnym charakterze.

W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.