StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

„Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku w ramach zadania: pn. „Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych – systemie zaprojektuj i wybuduj”

14-11-2023, 10:23

Dane kontaktowe

GMINA LEŻAJSK
Łukasza Opalińskiego 2,37-300 Leżajsk
e-mail: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl
http:// https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku w ramach zadania: pn. „Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych – systemie zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku w ramach zadania: pn. „Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych – systemie zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6be15e9e-7fc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041096/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6be15e9e-7fc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie,
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
8) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy
11) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13) Szczegółowe informacje opisane zostały w rozdz. XIII i XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (rozdz. XXXII SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (rozdz. XXXII SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku w ramach zadania: pn. „Modernizacja kotłowni gazowych w obiektach gminnych – systemie zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zadanie obejmuje:
Wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej,
• sporządzić projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem w zakresie rozbudowy instalacji gazowej,
• przygotować dokumentację powykonawczą.
Wytyczne dotyczące prac rozbiórkowych
Wytyczne odnośnie prowadzonych prac demontażowo rozbiórkowych:
• prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonać w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, (demontażu istniejącego kotła gazowego)
• zakres demontażu urządzeń i instalacji należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym,
Wytyczne dotyczące prac montażowych:
• zamontować min. dwa kotły gazowe, kondensacyjne, pracujące w systemie kaskadowym z zamkniętą komorą spalania o parametrach:
- minimalna moc znamionowa kotłów: min. 130,0 kW łącznie,
- minimalna sprawność przy temperaturze wody 70oC - 97%
- wymiennik ciepła oraz palnik gazowy wykonany ze stali szlachetnej
• zamontować system automatyki tj. min. centralkę sterowniczą, czujnik temperatury zewnętrznej, czujniki temperatury wewnątrz budynku, czujnik c.w.u.
• połączyć kotły z istniejącymi obiegami grzewczymi,
• należy przewidzieć przyłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń kotłowni jakie są wymagane przepisem prawa oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,
• należy wykonać przewód powietrzno-spalinowy do odprowadzenia spalin z kotłów pracujących w systemie kaskadowym,
• zamontować niezbędną armaturę,
• w miarę możliwości należy wykorzystać istniejącą instalację nawiewno/wywiewną – należy sprawdzić zgodność instalacji z wymogami formalno-prawnymi i ewentualnie przeprowadzić prace remontowo-naprawcze elementów instalacji,
• należy wykonać kontrolę sprawności przewodów wentylacyjnych oraz odbiory wymagane przepisami., wykonać próby szczelności
• przygotować instrukcję obsługi w języku polskim i przekazać Zamawiającemu,
• wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu i zabezpieczeniem terenu

3. Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
4. Realizacja przedmiotowego zamówienia nie ma wpływu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
5. Dokładny zakres oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia program funkcjonalno użytkowy.
6. Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując program funkcjonalno-użytkowy powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
Określone w programie funkcjonalno – użytkowym typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
7. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, dziennik budowy, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały).
10. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi warunkami technicznymi. Obiekt w chwili odbioru musi nadawać się do użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Cena (waga 60%)
2) Okres gwarancji (waga 25%)
– nie może być on krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 60-
miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Skrócenie terminu wykonania zadania (waga 15%)
maksymalna liczba dni, o które skrócony może zostać termin wykonania zadania: 30
Deklarowane skrócenie terminu wykonania zadania należy podać w pełnych dniach. Wykonawca, który nie zadeklaruje skrócenia terminu wykonania zadania w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje większą liczbę dni niż 30, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 30-dniowe
skrócenie terminu, jako maksymalne odpowiadające wymaganiom Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty z deklarowanym większym niż 30 dni skróceniem terminu wykonania zadania jako najkorzystniejszej,
do umowy zostanie wpisane również 30-dniowe skrócenie terminu.
Zamawiający do oceny kryterium „Skrócenie terminu wykonania zadania” pobierze dane z oferty Wykonawcy
4) Łączna ocena oferty:
P = Pc + Pg + Ps
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”
Ps – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Skrócenie terminu wykonania zadania”
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą
liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegółowy sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponował osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wystarczające do pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do SWZ);

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 334) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 551).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – (wg załącznika nr 7 do SWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IX – pkt 1 ppkt 4 SWZ (wg załącznika nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ;
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) w przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
niniejszego zamówienia.
6) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
8) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przewidzianym umową zakresie lub terminie, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana będzie ograniczała się jedynie do zmiany niezbędnej dla dostosowania się do zmiany przepisów prawnych,
2) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego;
Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które za względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty składania ofert. Okresem porównawczym będzie miesiąc.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 termin realizacji robót określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność zmiany umowy.
6. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
7. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania - na Platformie e- Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.