StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

DZP/63/23 DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKÓW WRAZ Z BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM ZARZADZANIA ENERGIĄ CIEPLNĄ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE

15-11-2023, 13:33

Dane kontaktowe

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piechowskiego 36,83-400 Kościerzyna
e-mail: zp@szpital.koscierzyna.pl
http:// szpital-koscierzyna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DZP/63/23 DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKÓW WRAZ Z BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM ZARZADZANIA ENERGIĄ CIEPLNĄ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191103039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piechowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-koscierzyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP/63/23 DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKÓW WRAZ Z BEZPRZEWODOWYM SYSTEMEM ZARZADZANIA ENERGIĄ CIEPLNĄ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c35d3e13-83ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt: „ Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. "

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie, w tym komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy eB2B:
a) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eB2B:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
 komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
b) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
3. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej:
 z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) lub
 z podpisem zaufanym lub
 z podpisem osobistym.
4. Pozostałe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczono w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagane informacje zamieszczono w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagane informacje zamieszczono w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/63/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż grzejników wraz z bezprzewodowym systemem zarzadzania energią cieplną w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621111-0 - Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

4.1) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę z montażem grzejników o wartości min. 500 000,00 zł brutto w obiektach użyteczności publicznej;
lub
4.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości inwestycji min 1 000 000.00 zł brutto, w obiektach użyteczności publicznej, w której elementem była dostawa i montaż grzejników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z dokumentami zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z dokumentami zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z dokumentami zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z dokumentami zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy dołączonym do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni