StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Świadczenie usług sprawowania „pogotowia technicznego” oraz bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w

16-11-2023, 15:04

Dane kontaktowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
Mińska 52/54 ,03-828 Warszawa
e-mail: biuro@tbswp.pl
http:// www.tbswp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprawowania „pogotowia technicznego” oraz bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014905150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbswp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbswp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprawowania „pogotowia technicznego” oraz bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c566169-83bc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdz. 12 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdz. 20 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): rozdz. 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.26.11.2023.PT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem świadczenia przedmiotowej usługi jest utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych, tryskaczowych, gazowych i centralnego ogrzewania wraz z kotłami gazowymi), w tym wykonywanie napraw doraźnych w zakresie niezbędnym do przywrócenia sprawności w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii instalacji lub urządzeń oraz niezwłoczne podejmowanie działań w ramach „pogotowia technicznego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie (przez zadanie rozumie się jedną zawartą umowę) zgodne z przedmiotem zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. 1 usługę konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych, gazowych wraz z kotłami gazowymi wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy o wartości 100 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy (zał. nr 4 do SWZ) oraz wykazu usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) i załączonych dowodów.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
3) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- co najmniej trzema osobami dla każdej specjalności posiadającymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją kotłów wodnych na paliwa gazowe o mocy powyżej 50 kW,
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
- podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ USŁUG (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ)
Polegających na świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.4.1SWZ
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) DOWODY
określające czy usługi wymienione w Wykazie usług (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje;
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
- inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio:
- wykonawca,
- wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą.
- notariusz.
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ).
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
- podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) WYKAZ OSÓB (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. 6.2.3 SWZ, musi zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za pośrednictwem Platformy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
a) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy;
b) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
c) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26