ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14 i montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7

27-03-2024, 10:31

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE
ul. Sosnowa 14,62-510 Konin
tel. +48 63 2422332
fax. +48 63 2422332
e-mail: [email protected]
http:// https://cdnkonin.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14 i montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302306596

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sosnowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 2422332

1.5.8.) Numer faksu: +48 63 2422332

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdnkonin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14 i montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b70120d4-ea03-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00261762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00247638/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowaj 14 i Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b70120d4-ea03-11ee-9c02-ce2b643d361d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i oświadczeń wskazanych w pkt 8.1. SWZ – które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.22.) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) Platformy e-zamówienia;
lub
b) poczty elektronicznej:
- wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty Zamawiającego [email protected]
- zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazują ten adres w ofercie
i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania.
Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca
zapoznał się z ich treścią
11.25. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14 i montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7” prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania zamówień o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CDN.A.3311.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14
Wycena musi zakładać wszystkie roboty związane z wykonaniem instalacji (chłodniczej i elektrycznej, przebiciem przez dach i odpowiednim zabezpieczeniem), uruchomieniem, szkoleniem i gwarancją.

Zakres prac obejmuje:
a) zakup, dostawę i montaż 10 sztuk klimatyzatorów ściennych lub kasetonowych,
b) montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z konstrukcją, na której zlokalizowany będzie agregat zewnętrzny,
c) montaż instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej,
d) prace towarzyszące związane z zabudową instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz elektrycznej i sterującej,
e) dostawa i montaż klimatyzatorów,
f) uruchomienie klimatyzacji,

Wydajność chłodnicza – min. 3,0 kV – 7 szt. i 4,5 kV 3 szt. z pilotem bezprzewodowym
Zasilanie 230/50 V/Hz
Klasa energetyczna – min. A++
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB]: max 55
Jednostki zewnętrzne będą montowane na dachu, wszelkiego rodzaju przebicia, przejścia ponad dach budynku należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbek dekarskich, jednostki zewnętrzne (agregaty) umieścić na konstrukcjach wsporczych o wys. min. 20 cm
Jednostki wewnętrzne konieczność stosowania pompek kondensatu (wyrzut kondensatu na dach budynku)
Urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE
Powierzchnia pomieszczeń objętych zamówieniem :
Pomieszczenia CDN – 10 szt. (7 szt. min. chłodzenie 3,0 kV; 3 szt. min. chłodzenie 4,5 kV)
Pomieszczenia nr 210 i 210 A – pow. 22,9 m2 22,9 m2
Pomieszczenia nr 211 i 211A – 25,9 m2 21,2 m2
Pomieszczenia nr 212 i 212A – 18,3 m2 26,6 m2
Pomieszczenie nr 209 – 44,8 m2
Pomieszczenie nr 208 – 60 m2
Pomieszczenie nr 207 – 45,2 m2
Pomieszczenie nr 217 – 23,9 m2
Miejsce i sposób montażu winien być oszacowany na podstawie własnych wyliczeń - po wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Kryterium: cena wykonania zamówienia [CW] – 60% (max 60 pkt)
Liczba punktów w tym kryterium obliczona wg następującego wzoru:
CW = Cn/ Co x 60
gdzie:
CW - cena wykonania zamówienia;
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;
Co - cena brutto badanej oferty.
2) Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi [GR] – 40% (max 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7.
Wycena musi zakładać wszystkie roboty związane z wykonaniem instalacji (chłodniczej i elektrycznej, przebiciem przez dach i odpowiednim zabezpieczeniem), uruchomieniem, szkoleniem i gwarancją.
Zakres prac obejmuje:
a) Zakup, dostawa montaż 10 sztuk klimatyzatorów ściennych lub kasetonowych,
b) montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z konstrukcją, na której zlokalizowany będzie agregat zewnętrzny,
c) montaż instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin, instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia oraz instalacji sterującej,
d) prace towarzyszące związane z zabudową instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz elektrycznej i sterującej,
e) dostawa i montaż klimatyzatorów,
f) uruchomienie klimatyzacji,
Klimatyzatory ścienne lub kasetonowe
Wydajność chłodnicza –min. 3,0 kV – 8 szt. i 2 szt. min. 4,5 kV z pilotem bezprzewodowym (PBP)
Zasilanie 230/50 V/Hz
Klasa energetyczna – min. A++
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej [dB]: max 55
Jednostki zewnętrzne będą montowane na dachu, wszelkiego rodzaju przebicia, przejścia ponad dach budynku należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbek dekarskich, jednostki zewnętrzne (agregaty) umieścić na konstrukcjach wsporczych o wys. min. 20 cm
Jednostki wewnętrzne konieczność stosowania pompek kondensatu (wyrzut kondensatu na dach budynku)
Urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE
Powierzchnia pomieszczeń objętych zamówieniem :
Pomieszczenia PBP – 10 szt. (8 szt. min. chłodzenie 3,0 kV, 2 szt. min. chłodzenie 4,5 kV)
Sekretariat – 15,8 m2
Wicedyrektor – 10,0 m2
Gromadzenie książek – 16,2 m2
Opracowywanie książek – 16,0 m2
Pokój 4 – 16,2 m2
Pokój 14 – 13,5 m2
Pokój 16 – 10,5 m2
Wypożyczalnia – 36,2
Czytelnia – 47 m2
Opracowywanie bibliograficzne – 16,3 m2
Miejsce i sposób montażu winien być oszacowany na podstawie własnych wyliczeń - po wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Kryterium: cena wykonania zamówienia [CW] – 60% (max 60 pkt)
Liczba punktów w tym kryterium obliczona wg następującego wzoru:
CW = Cn/ Co x 60
gdzie:
CW - cena wykonania zamówienia;
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;
Co - cena brutto badanej oferty.
2) Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi [GR] – 40% (max 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jako Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji i serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, posiada ważny certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 03.04.2008, str. 3), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) – dotyczy Części 1 i 2 zamówienia.
- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), która będzie wykonywała czynności w zakresie instalacji urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych; – dotyczy Części 1 i 2 zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których
mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ
2) ważny certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008,
str. 3) wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ
(przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas
obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda
złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a),
Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz
z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) Zmian w ilości i dostaw lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić zastosowanie się do takich zmian przez podwykonawców,
4. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
f) epidemie.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.
3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
4) Inne:
a) wykonanie koniecznych robót zamiennych,
b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
c) przedłużanie się procedur administracyjnych nie wynikających z wyłącznej winy Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
4) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający.
6. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.
Szczegółowe zapisy dot. zmian umowy wskazano w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-09 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.18)) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Celem ustalenia terminu wizji lokalnej należy złożyć wniosek o odbycie wizji lokalnej na adres e-mail wskazany w SWZ.