ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron Green Hero z Bosch Termotechnika

Przetarg

Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań

28-03-2024, 12:48

Dane kontaktowe

GMINA ŻAGAŃ
ul. Armii Krajowej 9,68-100 Żagań
e-mail: [email protected]
http:// www.gminazagan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 9

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0abe2bda-ecf2-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050671/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gm. Żagań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0abe2bda-ecf2-11ee-9c02-ce2b643d361d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert,
wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu Platformy e- zamówienia, zwanej dalej
Platformą, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem [email protected] jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
https://bip.gminazagan.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, odbywa się przy użyciu Platformy e- zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
[email protected] jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
9. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.).
Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf,.pdf, .zip.
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku np.: „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
11. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
12. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości, za pomocą Platformy, w postępowaniu widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Pełna Informacja została zawarta w rozdziale V SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o danych (Dz. U. UE L Nr 119,
str. 1 ze zm.), zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żagań, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: [email protected].
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1
ustawyPzp
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej realizowanych w ramach zadania modernizacji (przebudowy) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów gm. Żagań, na działce ewidencyjnej nr 186.
Zakres prac obejmuje m.in.:
• przyziemie: przebudowę i rozbudowę istniejącego zespołu wejściowego wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych; przebudowę istniejących sanitariatów w celu uzyskania trzech pomieszczeń WC: damskiego, męskiego, dla osób niepełnosprawnych; wydzielenia pomieszczenia szatni ogólnej z części komunikacyjnej, wydzielenie pomieszczenia zmywalni, wykonanie odrębnego połączenia pomieszczeń kuchni z ciągiem korytarzowym; prace termo modernizacyjne ścian budynku poprzez wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm, wykonanie izolacji stropu nad salami, ogólne prace remontowo-konserwatorskie substancji istniejącej;
• wykonanie elewacji budynku;
• piętro: przebudowę pomieszczenia higieniczno-socjalnego w wydzielenia pomieszczenia WC oraz odrębnego pomieszczenia socjalnego; wykonanie otworu okiennego pomiędzy salami śpiewu wraz z ich remontem, remont pomieszczenia magazynowego i ciągu komunikacyjnego;
• przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wyminą osprzętu elektrycznego, w tym montaż opraw LED i oświetlenia awaryjnego oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego z czujkami ruchu i oprawami LED na ścianie budynku;
• przebudowa instalacji c.o., wymiana nagrzewnic, wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
• zagospodarowanie terenu m.in.: wykonanie nowego ogrodzenia terenu wraz z bramami i furtkami, remont istniejącego placu nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie dwóch wiat, budowa masztu na flagę, wykonanie opasek elewacji budynku, wykonanie drogi dojazdowej wraz z małym placem, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady stałe.

UWAGA!
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zakresu prac opisanych w dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarze robót dotyczących zagospodarowania parku przy świetlicy wiejskiej, w tym:
 budowy amfiteatru;
 wykonania ścieżek;
 wykonania zasilania pod oświetlenie parkowe z montażem fundamentów – 9 szt.;
 dostawy i montażu z wykonaniem fundamentów, ławek z oparciem metalowo-drewnianych;
 dostawy i montażu koszy na śmieci z zadaszeniem.
W związku z powyższym nie należy ich ujmować w szacowaniu wartości oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej”:
Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego o wartości min. 1000 000,00 zł brutto każda inwestycja,
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą
posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
określone przepisami prawa budowlanego, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego (referencje).
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenia
konkurencji oraz nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ).
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto każda inwestycja.
5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) zobowiązanie innego podmiotu, dotyczące udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy; (załącznik nr 8 do SWZjeżeli
dotyczy)
6) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile zastrzeżenie takie zostało złożone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Santander Bank Polska, nr rachunku 13 1090 2558 0000
0001 0988 1407 z dopiskiem „ Wadium – nr postępowania OSO.271.12.2024 „Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań”. UWAGA: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Gminy Żagań.
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym spółka
cywilna):
1) Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 3) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Za realizację przedmiotowej inwestycji, Zleceniodawca przewiduje trzy płatności w wysokości środków przeznaczonych
przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania, w tym:
- pierwsza płatność - zaliczka w wysokości 15 % wartości zamówienia, płatna Wykonawcy po podpisania umowy i
przedstawieniu faktury VAT;
- druga płatność - do 50 % z pozostałego do rozliczenia ustalonego w umowie wynagrodzenia, po przedstawieniu protokołu
częściowego odbioru oraz harmonogramu potwierdzającego wykonanie do 50 % przedmiotu umowy oraz dostarczenia
Zamawiającemu częściowej faktury VAT;
- trzecia płatność - pozostałego do rozliczenia ustalonego w umowie wynagrodzenia, płatna w terminie nie dłuższym niż 35
dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, spełniającego wszystkie
wymogi opisane w zawartej umowie, na podstawie końcowej faktury VAT i przedstawieniu dokumentów wymaganych w § 8
ust. 6 wzoru umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

XX SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, MOŻLIWOŚĆ
DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE i w załączniku nr 7 w § 19

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający informuje również, iż na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w związku z art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.