ogrzewanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.StiebelEltron

Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestkowie

06-06-2024, 13:50

Dane kontaktowe

Gmina Buczek
Główna 20,98-113 Buczek
e-mail: [email protected]
http:// https://buczek.bipgmina.pl/wiadomosci/16824/lista/1/przetargi.

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Buczek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Buczek

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://buczek.bipgmina.pl/wiadomosci/16824/lista/1/przetargi.

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ca19ac8-23f6-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062486/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ca19ac8-23f6-11ef-a500-1a0072d5d2bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, zwanej dalej platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu (nie dotyczy składnia ofert), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego - /gminabuczek/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert): [email protected]. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
2) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą ePUAPu , dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego - Urząd Gminy w Buczku: /gminabuczek/SkrytkaESP) i poczty elektronicznej pod adresem: [email protected], jednakże te formy komunikacji nie dotyczą składania ofert.
3) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
4) Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Gmina Buczek reprezentowana przez Wójta Gminy Buczek ul. Główna 20, 98-113 Buczek, nr telefon 436774011 adres e-mail: sekretariat(at)buczek.org.pl
W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Andrzej Milczarski, adres e-mail: [email protected]
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) tj.:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
5. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Buczku. Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
8. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKP.7013.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Szkoły Podstawowej w Buczku i Szkoły Podstawowej w Czestkowie”. W zakres tych robót wchodzą:
a) roboty przygotowawcze,
b) montaż elewacyjnej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne – Szkoła Podstawowa w Buczku oraz montaż na gruncie wolnostojącej systemowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne – Szkoła Podstawowa w Czestkowie,
c) montaż paneli na konstrukcji wsporczej,
d) wkładanie przepustów rurowych i kabli w rowach kablowych (do głębokości 0,8m),
e) rozbiórka oraz odtworzenie utwardzenia terenu,
f) okablowanie prądu stałego (DC) i przemiennego (AC),
g) montaż osłony inwentera fotowoltaicznego,
h) montaż inwentera fotowoltaicznego,
i) roboty montażowe rozdzielnic elektrycznych PV-AC oraz PV-DC,
j) uziemienie mikroinstalacji i złącza,
k) podłączenie mikroinstalacji do istniejącej instalacji elektrycznej,
l) uruchomienie monitoringu instalacji na dedykowanej platformie internetowej,
m) pomiary powykonawcze,
n) kontrola jakości,
o) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
p) zgłoszenie przyłącza mikroinstalacji do dystrybutora - PGE Dystrybucja.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w:
 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SWZ,
 Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 9 do SWZ.
3) Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 - 9 do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 7 - 9 do SWZ.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa (60%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PC = Cn/Cbo x 100 x 60%
gdzie:
PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Okres gwarancji (40%)
Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:
PG = Gbo / Gn x 100 x 40%
gdzie:
PG - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium
Gn – najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert
Gbo – termin gwarancji badanej oferty
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA:
Minimalny, wymagany i punktowany termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny termin 60 miesiące. Gwarancja powyżej 60 miesięcy będzie traktowana jako 60 miesięcy. Zaoferowany okres gwarancji będzie jednocześnie okresem rękojmi. Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy będzie niezgodne z SWZ.

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa ten warunek w następujący sposób – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 1 dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15 kW;
b) dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji (kierownik budowy).
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu wykonania i wynagrodzenia wykonawcy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-17